Inventaris onroerend erfgoed  Vlaanderen

Hoofdthemas

We horen graag jouw mening over jouw wijk /straat!  Laat van je horen via dit formulier

Zoek op deze kaart jouw huis.

Staat jouw huis in het bruin aangeduid?

NEE?

  • Toch kan het zijn dat je huis ook erfgoedwaarden heeft en meerwaarde geeft aan de beeldkwaliteit van je buurt.
    • Die gebouwen zijn nét de gebouwen die van belang zijn voor het RUP Erfgoed en die we met dit RUP ook een plaats willen geven in het Oostendse landschap.

Sommige gebouwen behoren toe aan de locuslijst, onderdeel van het onderzoek actieplan bouwkundig erfgoed, of A.be.  Via dat onderzoek, uitgevoerd door Desmet Vermeulen in 2009 werden reeds een heel aantal gebouwen toegevoegd aan de Vlaamse inventaris voor onroerend erfgoed. Ook werd er al een extra bescherming vastgelegd voor die gebouwen (doorklikken naar kaart A.be met locuswaarden https://www.oostende.be/actieplan-bouwkundig-erfgoed).

Met dit RUP gaan we verder op die piste, maar breiden we ons terrein uit naar het volledige Oostendse grondgebied en zoeken we handvaten om een duidelijker kader te scheppen

JA?

Pas op: het is niet omdat een huis opgenomen is in de inventaris, dat je altijd verplicht bent sommige zaken wel/niet te doen.

Je huis is opgenomen in de inventaris en heeft dus een erfgoedwaarde. Dit kan ofwel geïnventariseerd, beschermd, of vastgesteld zijn.

Het inventariseren of in kaart brengen van erfgoed is een eerste stap in het naar waarde schatten en beheren ervan. Het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt en inventariseert onroerend erfgoed dat voor Vlaanderen van belang is, en begeleidt lokale besturen in die rol. Elk object wordt wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. Voldoet een object, dan wordt het opgenomen in een wetenschappelijke inventaris en spreken we over geïnventariseerd erfgoed. De Vlaamse overheid heeft de opdracht gegeven de ongeveer duizend  gebouwen in foto te nemen in het voorjaar van 2021 en zal een openbaar onderzoek opstarten om de bestaande inventaris te updaten.

Goed om weten: Wanneer het onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris, dan betekent dat enkel dat het goed beschreven en gedocumenteerd is. Er zijn geen rechten of plichten aan verbonden: geïnventariseerd erfgoed heeft geen juridische gevolgen.

Opgelet: Er zijn wel bepaalde rechten of plichten verbonden aan beschermde en vastgestelde panden.

Er zijn vier mogelijke vormen van bescherming: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.

Binnen elk van die statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo’n zone ondersteunt de erfgoedwaarden van het beschermde goed. Een beschermingsprocedure verloopt volgens twee stappen: een voorlopige en een definitieve bescherming. Is het onroerend goed beschermd, dan gelden er verschillende juridische gevolgen om het behoud ervan te garanderen.

Goed om weten:  Gelukkig sta je er niet alleen voor. Onze erfgoedconsulenten geven je advies en ondersteuning bij het behoud en beheer van je beschermd goed. Bovendien kan je een beroep doen op verschillende vormen van financiële ondersteuning. Voor meer info inzake de erfgoedlening – consumentenkrediet voor particulieren:

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening-consumentenkrediet

  • Vastgesteld onroerend erfgoed

De vaststelling van  de wetenschappelijke inventarissen kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. Zo’n vaststelling verloopt volgens een bepaalde procedure met een openbaar onderzoek zodat iedereen opmerkingen en bezwaren kan formuleren.

Goed om weten:  Is het onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris, dan gelden er enkele juridische gevolgen zoals een zorg- en motiveringsplicht (administratieve overheden) en een informatieplicht (eigenaars). Die zijn minder uitgebreid dan bij een bescherming. Voor het behoud en beheer van vastgesteld erfgoed kan je bovendien onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid. Alle informatie vind je op hun website.