Vorige fases

Hoofdthemas

Scopingfase

In de vorige fase werd de scopingnota van het RUP Stene Zuid opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op 01/02/2022 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (Milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. De dienst MER besloot op 4/04/2022 dat het RUP Stene Zuid niet plan-MER-plichtig is en dus screeningsgerechtigd is

Naast de scopingnota werd de procesnota 02 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

Opmaak start- en procesnota

In de eerste fase van het RUP Stene Zuid werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

Over de startnota werd een publieke raadpleging met participatiemoment gehouden en een adviesronde. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde planopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor het RUP Stene Zuid vond de publieke raadpleging plaats tussen 23/08/2021 en 22/10/2021 en werd een participatiemoment georganiseerd op 5 oktober 2021. Na de publieke raadpleging werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van stad Oostende te raadplegen.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.