Sociaal Pedagogische Toelage

Hoofdthemas

Doe de aanvraag vóór 01 augustus!


Wie in Oostende woont en een niet-werkend kind met een beperking van ten minste 66% verzorgt en opvoedt, kan daarvoor jaarlijks een premie krijgen als waardering voor deze bijzondere zorgen.

De premie wordt principieel uitbetaald aan de persoon aan wie de bijkomende kinderbijslag wordt uitbetaald en thuis (niet noodzakelijk permanent) de zorg en de opvoeding op zich neemt.

Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden voldoen : 

  • De aanvrager moet minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven.
  • Het kind mag niet ouder zijn dan 20 jaar, tenzij een attest van bewindvoering ‘op maat’ van de persoon die bescherming nodig heeft kan worden voorgelegd.
  • De aanvrager moet een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat het kind getroffen is door een beperking van minstens 9 punten (totaal pijlers) of 4 punten eerste pijler of 66%.
  • De aanvrager moet een schoolattest bezorgen of een attest van de instelling waar het kind verblijft en waaruit de verblijfperiodes van het kind blijken. Je kan hiervoor ons voorbeeldattest gebruiken:

(voorbeeld-) attest125,8Kb(docx)

De toelage bedraagt 150 euro per jaar voor een kind dat heel het jaar door thuis wordt verzorgd en opgevoed en dat geen school kan bezoeken.

De toelage bedraagt 75 euro per jaar voor een kind dat enkel ’s avonds, tijdens de weekends en/of de vakantieperiodes thuis wordt opgevangen.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de situatie.

Opgelet!

Hou er rekening mee dat de aanvraag volledig moet zijn en samen met de nodige bijlagen vóór 01 augustus van het lopende jaar moet worden ingediend!

Aanvraag

De aanvraag kan digitaal:

Sociaal pedagogische toelage voor een nieuw-werkend kind met een beperking - aanvraag

Of op papier:

Sociaal pedagogische toelage voor een niet-werkend kind met een beperking - papieren aanvraag135,4Kb(docx)

Aanvragen indienen bij de Stadsbalie (niet op afspraak) of opsturen naar de dienst Samenleven.

Meer info bij Christy Willeput.