Stad Oostende lanceert toegankelijkheidstoets

Stad Oostende ondertekent deze week het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. De stad stelde reeds een toegankelijkheidsambtenaar aan en zal onder begeleiding van het Vlaams Expertisecentrum Inter vzw een toegankelijkheidstoets invoeren.

Met de ondertekening van het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' engageert Stad Oostende zich om de toegankelijkheid structureel aan te pakken. Samen met het Vlaams Expertisecentrum Inter vzw wordt de huidige toestand in onze stad in kaart gebracht. Van daaruit worden doelstellingen geformuleerd en een actieplan opgesteld. De aanpassingen moeten beantwoorden aan de vele eisen van onze diverse samenleving.

Kansen voor iedereen

De aandacht gaat niet enkel uit naar mensen met een fysieke beperking, autisme, een verstandelijke beperking of een gedragsproblematiek. Iedereen telt mee in dit verhaal van inclusie: een toegankelijke stad zet in op alle mensen, ongeacht hun leeftijd of mogelijkheden, inwoner of bezoeker. Door een voetpad te effenen of van een helling te voorzien ter hoogte van het zebrapad, maak je wandelingen zorgelozer voor rolstoelgebruikers, maar ook voor jonge ouders met buggy’s.

Stapsgewijs worden alle barrières weggenomen en daar heeft iedereen baat bij. Rateltikkers op drukke kruispunten geven niet enkel blinde mensen te kennen dat het veilig is om over te steken, maar ondersteunen ook mensen met kleurenblindheid, een niet zichtbare beperking. Het is een breed verhaal. Toegankelijkheid vraagt dan ook om een duurzame inbedding over alle beleidsdomeinen heen. Met de toegankelijkheidstoets reikt Stad Oostende het instrument aan om dit te realiseren.

Toegankelijkheidsambtenaar met coördinerende rol

Toegankelijkheid doorkruist alle bevoegdheden en de uitrol ervan wordt een zaak van de vele stadsdiensten. Het is een transversaal gegeven. Een dergelijk breed project vraagt om coördinatie. Stad Oostende stelde daartoe een toegankelijkheidsambtenaar aan, tegelijk aanspreekpunt en contactpersoon met Inter vzw, de instantie die steden en gemeenten begeleidt in dit traject.

Burgerparticipatie

Burgers ervaren elke dag de tekortkomingen om vlot en zelfstandig te kunnen wonen en leven in hun stad. Hun deelname en participatie aan het traject is onontbeerlijk. De wijkparticipatietafels die vorig jaar werden opgestart, worden onder begeleiding van Inter betrokken in het traject en de werking ervan zal worden uitgebreid. Met de inbreng van de mensen wordt de toegankelijkheid gerealiseerd. Ook het actief benaderen van de horeca, winkeliers, dienstverlenende instanties en de hele bevolking staat op de agenda. Stad Oostende voorziet de nodige stimulansen om aanpassingen door te voeren bij de lokale handelaren. Zo wordt iedereen bewust gemaakt van het belang van een toegankelijke samenleving. Daarvoor staan ook heel wat sensibiliseringsacties op stapel.

Een samenhangend verhaal

Op vandaag werd er op de website van de stad al 'Readspeaker' geïnstalleerd en verschijnen er filmpjes met de belangrijkste communicatie in Vlaamse Gebarentaal. Ook het digitaal afstandstolken bij de dienst Burgerzaken is een vernieuwend project voor mensen met een auditieve beperking. Onze website beantwoordt aan de hoogste Europese eisen voor toegankelijkheid en wordt regelmatig gescreend.

Betonnen strandpaden tot aan de vloedlijn gecombineerd met openbare toegankelijke toiletten ontsluiten het strand en de zee voor iedereen. De prikkelarme kermismiddag, gezelschapsspelen aangepast voor mensen met een beperking in de ontmoetingscentra en een gratis aanbod van elektrische tandems en rolstoelfietsen via Intro vergroten het vrijetijdsaanbod. Venstermaskers en rolstoelhellingen vereenvoudigen het dagelijkse leven van vele mensen.

Meer info op www.oostende.be/toegankelijkheid 

Gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020 12.00 u.