Stad Oostende lanceert (wilde) Bijenplan

Stad Oostende pakt uit met een bijenplan. Bijen zijn van onschatbare waarde en zorgen dat de biodiversiteit in stand blijft. Om uitsterven tegen te gaan, werkt de Stad samen met Natuurpunt vzw om een bijenplan op te stellen.

Dat plan richt zich op het beheer en de inrichting van terreinen waar bijen voorkomen. Naast terreinonderzoek omvat het plan ook de opmaak van een inventaris van de verschillende soorten bijen en overleg met stedelijke instanties over een plan van aanpak.

Klimaatopwarming stuurt bijen naar de steden

Ongeveer één derde van de bijensoorten in België is met uitsterven bedreigd. De voornaamste oorzaken zijn de verarming van de flora, de afname van kleine landschapselementen (het huidige landschap is veelal strak en uniform), gebruik van pesticiden, vermesting van de bodem (het grootste deel van de bijensoorten legt ondergronds nestcellen aan), versnippering van leefgebieden door grootschalige landbouw of verstedelijking en ten slotte de klimaatverandering (mismatch tussen activiteitsperiode van de bijen en de bloeiperiode van de nodige bloemen, en hittegolven).

Binnen de huidige klimaatverandering zoeken bijen steeds meer de steden op. Bijen zijn immers warmteminnende insecten. Om de bijen te helpen, kijken we naar wat de bijen nodig hebben om te kunnen overleven. Daarom wordt ingezet op drie grote pijlers: voedsel (nectar en stuifmeel), een plek om nestcellen aan te leggen (onder- of bovengronds) en een geschikt microklimaat (warme en beschutte plekken).

Plan op maat van Stad Oostende

Stad Oostende is de samenwerking met Natuurpunt vzw aangegaan om een wilde bijenplan op te laten stellen. Natuurpunt zet zich in voor de bescherming van de kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Het plan bevat acht acties, waaronder  het inventariseren van soorten wilde bijen en andere belangrijke bestuivers, terreinonderzoek van 11 opportune locaties (waaronder de tuinen van Stene, park Nieuwe Koers en het Eilandje) en het opstellen van een plan van aanpak samen met de stadsmedewerkers van de groencel van de dienst Openbaar domein.

De Stad zet in dit bijenplan ook in op participatie en wenst de burgers zo veel mogelijk te betrekken. Door zowel de eigen medewerkers als de burgers goed te informeren en te motiveren, streven we naar een gedragen en gesteund bijenplan dat mens en dier ten goede komt.

De kostprijs voor de opmaak van het bijenplan bedraagt 12.600 euro. Van maart tot en met september komt Natuurpunt maandelijks naar Oostende om te werken aan het plan.

Wil je zelf al actie ondernemen om de bijen te helpen? Neem dan deel aan Maai Mei Niet of volg de tips op www.vlaanderen.be/week-van-de-bij.

Gepubliceerd op maandag 15 april 2024 16.31 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.