Raversijde

Hoofdthemas

CONTEXT

Raversijde is een woonwijk in het westen van Oostende, met bebouwing tussen de zeedijk en de Nieuwpoorstesteenweg. Als wijk in de periferie van Oostende bleef Raversijde lange tijd in de luwte van de geplande stadsontwikkeling. In de laatste jaren krijgt de stad Oostende echter steeds meer vragen voor verdichtingprojecten van de verkavelingen, voornamelijk vanuit de context van het realiseren van vastgoedmeerwaarde. Naar aanleiding van de problematiek rond verstedelijking en verdere versnippering van de open ruimte in Raversijde enerzijds, en een concreet project voor ontwikkeling aan de luchthaven anderzijds, werd in 2017 een traject opgestart om na te denken over een duurzaam toekomstperspectief voor Raversijde.

TRAJECT

Voor de wijk Westerkwartier ontwikkelde het Stadsatelier een cahier Raversijde. Het cahier Raversijde zet de lijnen uit voor een slimme koppeling tussen het ecosystemische en mobiliteitstechnische beleid, en koppelt deze aan de bewoning en toeristische potenties. Dit cahier gaat op zoek naar een ruimtelijk kader voor ontwikkelingsprojecten, waarbij het ruimtelijk potentieel van Raversijde ingezet wordt om de wijk te laten muteren tot een wijk die de kuststrook verbindt met de luchthaven, en het lokale woonweefsel daarbij versterkt.

STEDELIJK SCHARNIER

Als uitgangspunt voor de visie wordt vertrokken van het gegeven dat Raversijde op het scharnier ligt van twee ruimtelijk structurerende linten: het Kustlint en het Groen Lint. Vanuit het onderzoek en de strategische doelstellingen voor deze Linten formuleren we de volgende ambities voor Raversijde

A. DE OPEN RUIMTE ONTSNIPPEREN EN ONTWIKKELEN VANUIT EEN ECOSYSTEMISCH PERSPECTIEF
De geschiedenis van de stadsontwikkeling van Oostende leest als een ode aan het menselijk vernuft waarin het water getemd werd, woeste grond getransformeerd werd in monumentale stadsdelen en rijkdom en welzijn kon floreren dankzij de aanleg van een gelaagd netwerk van infrastructuur. Er is echter ook een keerzijde aan deze medaille, met name de achteruitgang van het ecosysteem en de daarmee gepaard gaande afname van de ecosysteemdiensten. Raversijde is met voorsprong de wijk met het grootste aandeel groen en open ruimte, maar er zijn een aantal belangrijke kansen en uitdagingen om het ecosysteem te herstellen.

B. RAVERSIJDE ONTWIKKELEN ALS EEN MULTIMODALE MOBILITEITSHUB
Raversijde is goed bereikbaar met tram, bus, fiets en personenwagen. De lijnen lopen echter eerder parallel en raken elkaar nauwelijks. In Raversijde is het belangrijk om in te zetten op het optimaliseren van het openbaar vervoer en het uitbreiden van het fietsnetwerk. De auto kan een minder prominente plaats innemen in het straatbeeld om een betere beeldkwaliteit en meer multi inzetbare open ruimte te genereren.

C. DE LUCHTHAVEN ALS KATALYSATOR VOOR RECONVERSIE VAN HET LOKALE WEEFSEL
Luchthavens zijn potentieel krachtige economische zwaartepunten, maar de dynamiek ervan wordt bepaald door de “global economy”. Het commercieel beheer van de luchthaven van Oostende is op dit moment in handen van de Franse groep Egis, die ondermeer ook de luchthaven van Deurne in handen heeft, het beheer van de infrastructuur is in handen van de Vlaamse overheid. De laatste jaren werd er al heel wat in de luchthaven geïnvesteerd, zowel in het passagiers- als in het cargogedeelte. Er duiken ook regelmatig plannen op voor nieuwe projecten, zoals een droneport, een hotel of infrastructuur voor opleiding, een verplaatsing en uitbreiding van de cargo... Het is van belang dat de stad Oostende zich als belangrijke stakeholder een visie vormt over de ontwikkeling van de luchthavensite.

D. HEDENDAAGSE WOONVORMEN BINNEN EEN PERSPECTIEF VAN GRONDGEBONDEN VERDICHTING
Raversijde is gegroeid als een residentiële woonkern met eengezinswoningen met tuin. De appartementen en tweede verblijven waren tot voor kort geconcentreerd in de zone op de dijk. Vandaag wordt vastgesteld dat ook in de zone tussen de Duinenstraat en de Nieuwpoortsesteenweg het aantal aanvragen voor het omzetten van gezinswoningen naar appartementen toeneemt. Het Stadsatelier is van mening dat het vernieuwen van het woonweefsel een positief verhaal is, maar dat het verdichten door middel van gestapelde, niet grondgebonden woonvormen niet wenselijk is.

PROJECTEN

Deze projecten vormen op vandaag Raversijde:

Masterplan Luchthaven
RUP Raversijde