Stapstenen voor Stene

Hoofdthemas

CONTEXT

Stene vormt een stukje woonweefsel dat geklemd zit tussen het Groen Lint en het Koninklijk Lint. Het Groen Lint is in eerste lezing een recreatieve fietsas die verschillende landschappen aaneenrijgt: het duinenlandschap, De Schorre, het Geuzenbos, de Kreken… Het Groen Lint is echter de aanzet tot zoveel meer. Op deze plek wordt de verknoping van stad en open landschap waargemaakt. Hierbij ontstaan kansen voor nieuwe stedelijkheid. Wat voorheen de achterkant van de stad was, wordt een nieuwe stedelijke structuur die niet enkel landschappen maar ook stedelijke functies aaneenrijgt binnen een groter, leesbaar geheel. Zo wordt het Groen Lint de drager voor een aantal functies op (boven)stedelijke schaal, oa. de evenementenweide De Nieuwe Koers, de Tuinen van Stene, het sportpark De Schorre, het nieuwe crematorium, de kinderboerderij. Door deze nieuwe centraliteit aan de rand van het stedelijk weefsel verandert de positie van de randwijken fundamenteel. De perifere woonlocatie wordt het intermedium tussen de kernstad, omgord door het Koninklijk Lint, en het Groen Lint. De 20ste-eeuwse gordel krijgt een nieuwe betekenis, een nieuwe rol, opgeladen vanuit de Linten.


TRAJECT

Niet enkel de lus rondom de stad is van belang, evengoed is het essentieel de aansluiting van het Groen Lint op het lokale woonweefsel goed uit te werken. De omloopbeweging is maar zo sterk als de dwarse beweging toelaat. Ook de aansluiting op de kernstad moet beter. Het optimaliseren van fysieke linken verkleint immers de mentale afstand. Daarom zoeken we binnen de woonwijken naar mogelijke verbindingen voor langzaam verkeer. Deze aaneengesloten structuren halen de wijken uit hun isolement, en vormen de basis voor een netwerk van duurzame mobiliteit. Hierbij wordt heel expliciet de logica van aparte woonlobben losgelaten. We identificeren integrerende en verbindende systemen over de wijken heen. Hierbij vertrekken we van wat er al is, en zoeken we logische en leesbare linken tussen de bestaande elementen.


EEN BASIS VOOR STEDELIJKHEID


De nieuwe wijkstructuren zijn meer dan enkel assen voor langzaam verkeer die de randstad doorkruisen. We stellen voor om ze tegelijk in te zetten als kapstok voor stedelijke ontwikkeling. De betekenis van de nieuwe wijkstructuren wordt hierdoor gelaagd:

A. EEN DUURZAAM EN AUTOVRIJ PUBLIEK DOMEIN
Er ontstaan op basis van deze nieuwe wijkstructuren nogal wat mogelijkheden om de mobiliteit binnen de stadsrand als geheel te verduurzamen. De nieuwe wijkstructuren worden sturend bij keuzes om bv. autostromen te knippen of af te remmen, of voor de routing van het openbaar vervoer.

B. EEN NETWERK VOOR CENTRUMFUNCTIES
Met de uitbouw van een kwalitatief (autovrij) publiek domein creëren we langs de structuren ontmoetingsplekken voor de bewoners van de stadsrand. Het leven in de wijk wordt niet langer verengd tot de eigen kavel. Centrumfuncties op schaal van de wijk worden aan de structuren gekoppeld. Hierdoor worden ze dragers voor nieuwe activiteiten en levendigheid.

C. EEN GERICHTE VERDICHTING VAN HET WOONWEEFSEL
Aan de wijkstructuren koppelen we ook strategieën voor verdichting. Aangezien het voorzieningenapparaat hier per definitie dichtbij is, is een grotere densiteit van het woonweefsel te verantwoorden. We streven niet enkel een numerieke verdichting na, maar evengoed een concentratie van verschillende doelgroepen. Langs de nieuwe wijkstructuren ontstaan uitgelezen locaties voor een gedifferentieerd woningaanbod. Het ouder worden binnen de wijk (als vertrouwde omgeving) bijvoorbeeld, verdient bijzondere aandacht.

D. EEN STERKERE LEESBAARHEID
Door de verschillende genoemde strategieën (verdichting, publieke ruimte, centrumfuncties) vergroot ook de leesbaarheid van de verkaveling. In plaats van isotropie ontstaat hiërarchie. Het uniforme karakter van de woonwijken – dat vandaag voor een buitenstaander als een doolhof wordt ervaren – wordt hiermee doorbroken.


PROJECTEN

Deze projecten vormen op vandaag de stapstenen voor Stene:
De Living
The Vine
Zilverhof
Mispel