Resultaten stadsmonitor 2023: Hoe tevreden zijn de Oostendenaars over hun stad?

Om de 3 jaar onderzoekt de Vlaamse overheid de leefbaarheid in de 13 Vlaamse centrumsteden en bundelt ze de resultaten in de Stadsmonitor. De resultaten van de stadsmonitor 2023 zijn nu bekend.

Er werd opnieuw gepeild naar de tevredenheid van de inwoners over tal van thema’s. Over heel wat zaken, zoals de sport- en culturele voorzieningen, zijn de Oostendenaars erg tevreden. Hetzelfde geldt voor de autoluwe zones: de tevredenheid steeg van 33% in 2021 naar 52% in 2023. Bij andere items gaat de tevredenheid wat achteruit, zoals bijvoorbeeld over de consultatie van bewoners. Aangezien de enquête in het voorjaar van 2023 werd afgenomen, zijn de effecten van recentere acties niet altijd voelbaar in de resultaten. De Oostendenaar is gelukkig en geeft zichzelf een mooie score van 81% op ‘geluks-percentage’. Er is ook een stijging bij het vertrouwen in de medemens (86%), de houding ten opzichte van andere culturen en de diversiteit van de vriendenkring.

Stadsmonitor Vlaanderen

Om de 3 jaar onderzoekt de Vlaamse overheid de leefbaarheid in de 13 Vlaamse centrumsteden en bundelt ze de resultaten in de Stadsmonitor. Vorig jaar kreeg een representatieve selectie van inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek, meer dan 2.500 Oostendenaars vulden de bevraging in. De resultaten zijn nu verwerkt in de Stadsmonitor editie 2023. Waar de respons anonimisering garandeert, zijn ook gegevens op wijkniveau beschikbaar.

Positieve evoluties

Bij veel thema’s is een positieve evolutie merkbaar. De tevredenheid over sport- en culturele voorzieningen is gestegen en ligt op 81% (sport) en 82,6% (cultuur). Het wekelijks sporten en het gebruik van de sportvoorzieningen scoren goed. Oostendenaars maken vaker gebruik van elektrische fietsen, autodelen en fietsdelen. De tevredenheid over de autoluwe zones neemt sterk toe: van 33% in 2021 naar 52% in 2023. Wat betreft het thema samenleven is er een daling merkbaar in de contacten met elkaar maar wel een stijging bij domeinen zoals het vertrouwen in de medemens (86%), de houding ten opzichte van andere culturen en de diversiteit van de vriendenkring (naar herkomst, geaardheid en mentale of fysieke beperking). Ook de inzet als vrijwilliger blijft toenemen. De betaalbaarheid van de woningen blijft stabiel in Oostende en de woonkost (waar de woonkost groter dan 30% van het gezinsinkomen is) daalt zelfs licht tot 20,4 %.

Initiatieven om inwoners te betrekken

De Stadsmonitor peilt met een aantal vragen ook naar tevredenheid rond het thema Overheid. De bereidheid van de burgers om mee te praten over wat leeft in de Stad blijft quasi gelijk met zo’n kleine 29%. De tevredenheid over de consultatie van bewoners gaat achteruit. Aangezien de enquête in het voorjaar van 2023 werd afgenomen, zijn de effecten van recentere acties (O-punt, inwonerspanel, burgerbevraging...) niet altijd voelbaar in de resultaten. De impact van deze initiatieven zal hopelijk in de toekomst positief merkbaar zijn.

Loketwerking

De tevredenheid over de loketwerking van de Stad ligt hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden maar daalt wel ten opzichte van vorige jaren. Nochtans werd de afgelopen jaren sterk ingezet op het concept van een toegangspoort voor het Stadhuis en de campus Edith Cavell. Dat is een intensief gegeven: op het Stadhuis alleen al passeren gemiddeld 422 burgers per dag. Een smiley terminal toont aan dat 81,5 % van de bezoekers die hier een reactie naliet tevreden tot zeer tevreden waren. Vooral de vriendelijkheid van de medewerkers en de snelle service kwamen naar voor als sterk positieve punten. In de nabije toekomst wordt die dynamiek verder gezet met onder andere een herinrichting van het onthaal in het stadhuis, een duidelijke clustering in themabalies en nog meer inzet op een klantgerichte aanpak.

Digitale geletterdheid

Hoewel de Stad sterk inzet op een lokaal e-inclusiebeleid met extra middelen van de Vlaamse overheid, blijft het een uitdaging om iedereen digitaal mee te krijgen en te houden. De meeste acties (digipunten, extra computers, uitleenmogelijkheden digitale koffers...) zijn pas opgestart in de loop van 2023 en waren nog niet actief bij de afname van de bevraging van de stadsmonitor. De impact hiervan is ook pas merkbaar na een iets langere termijn. De Stad zet ook in 2024 verder sterk in op dit thema, de cijfers illustreren ook de noodzaak daarvan. Ondanks deze realiteit doet stad Oostende (met toch een grote groep  oudere bewoners) het beter dan het totaal van de centrumsteden.

Gelukkige Oostendenaars

Oostendenaars geven zichzelf een gelukspercentage van 81%. Een mooi cijfer dat hopelijk nog kan toenemen in de toekomst! Stad Oostende blijft in elk geval verder werken aan projecten en thema’s die de leefbaarheid in onze stad nog kunnen verbeteren.

Behalve de gegevens uit de bevraging, vind je in de stadsmonitor ook heel wat registerdata (bijvoorbeeld uit het GIS of uit databanken). Op die manier wordt het inzicht per thema verruimd. De stadsmonitor kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Je vindt alle cijfers op https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/ en https://oostende.incijfers.be/.

Gepubliceerd op woensdag 24 januari 2024 12.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.