Stavingsstukken subsidie clubwerking

Bij de aanvraag van de subsidie clubwerking kunnen stavingsstukken toegevoegd worden. 

Wil je een aanvraag tot subsidie indienen? Hou er dan rekening mee dat volgende stavingsstukken worden opgevraagd indien je voor de betreffende parameter in aanmerking wil komen:

1. Parameter Algemene werking

Gediplomeerde officials

 • Een geviseerde lijst van de federatie met een oplijsting van het aantal officials actief binnen de vereniging.
 • Indien beschikbaar een bewijs van kwalificatie (officialkaart/ diploma/attest/…).
 • Een verklaring dat deze persoon in 2019 als official deze functie heeft vervuld binnen de club.

Structurele inspraak van de leden

 • Een verslag van de algemene ledenvergadering.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat de vereniging structurele inspraak van de leden organiseert.

Structurele samenwerking met andere verenigingen

 • samenwerkingsovereenkomst.

Panathlonverklaring

 • De ondertekende versie van de Panathlon-verklaring op naam van de vereniging of link naar een webpagina waaruit blijkt dat de club de panathlonverklaring heeft ondertekend.

Promotie via ledenblad/nieuwsbrief/website

 • Link naar de website of ten minste 3 exemplaren van uw clubblad/nieuwsbrief van 2019 bij te voegen.

2. Opgave ledenaantallen

 • Een ledenlijst, opgemaakt/geviseerd door de federatie of een ledenlijst die gepaard gaat met visum/bewijs van de verzekeringsmaatschappij om de aantallen te verantwoorden met zicht op:
  - Recreatieve/competitieve leden
  - Geboortedata/leeftijd van de aangesloten leden (noodzakelijk voor onderscheid jeugd/volwassenen/senioren)
 • Ledenlijsten in Excel worden ten zeerste geapprecieerd!

3. Opgave jeugdsportbegeleiders

 • Een kopie van het diploma, getuigschrift of attest conform het reglement. (Enkel indien het een nieuwe lesgever betreft. De dienst Sport beschikt over een database van de eerder ingediende diploma’s).
 • Een ondertekende verklaring van de lesgever dat hij/zij in 2019 op regelmatige basis training of introductie heeft gegeven aan de jeugd in uw vereniging met een bijgevoegde vermelding van de leeftijdsgroep/ploeg en wekelijkse tijdstip waarop hij/zij training heeft gegeven (Lesgevers die sporadisch lesgeven of enkel actief zijn tijdens sportkampen komen niet in aanmerking!)
 • Eventueel bewijs van bijkomende erkende sporttechnische opleiding in het kader van het doelgroepenbeleid.

4. Opgave jeugdsportcoördinatoren

 • Een bewijs (link website, clubblad,.…) waaruit kan afgeleid worden dat uw vereniging kenbaar maakt over een jeugdsportcoördinator te beschikken.
 • Een kopie van zijn/haar diploma, getuigschrift of attest indien deze nog niet is opgenomen in de database van de dienst Sport (alle eerder ingediende diploma’s zijn hierin opgenomen).
 • Een verklaring van de jeugdsportcoördinator dat hij/zij in 2019 betrokken was bij de coördinatie op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

5. Behalen van VTS-diploma’s en volgen van bijscholingen

VTS-diploma’s

 • Een bewijs waaruit blijkt hoeveel het inschrijvingsgeld van de gevolgde opleiding bedraagt
 • Een kopie van zijn/haar behaalde diploma, getuigschrift of attest
 • Een verklaring van de trainer dat het inschrijvingsgeld door zijn/haar sportvereniging werd betaald of een factuur en gekoppeld betalingsbewijs vanuit de vereniging voor de desbetreffende cursus op datum van 2019.

Volgen van bijscholingen

 • Een attest van deelname van de gevolgde bijscholing toevoegen (enkel voor externe bijscholingen, de dienst Sport beschikt over aanwezigheidslijsten van de bijscholingen die zij zelf organiseerde)

6. Werking rond specifieke doelgroepen

Sportkans

 • Een bewijs (vermelding in clubblad of link website,…) waaruit kan afgeleid worden dat de vereniging aan de werking rond kansarmen participeert, dit kenbaar maakt en een interne contactpersoon heeft die instaat voor het wegwijs maken van allochtonen binnen de vereniging.

Personen met een handicap

 • Een bewijs toe te voegen (vermelding in clubblad of link website,.…) waaruit kan afgeleid worden dat de vereniging bekend maakt activiteiten aan te bieden voor personen met een beperking.

7. Organisatie buitengewone sportieve initiatieven

 • Gelieve als staving enkele bijlagen toe te voegen om de mediabelangstelling/grootte van de opgegeven evenementen te kaderen (link naar online artikels/krantenknipsels/TV-spots/advertenties/deelnemerslijsten met plaats van herkomst van de deelnemers,…)
 • Gelieve als staving financiële stukken (facturen/betalingsbewijzen) toe te voegen om de opgegeven kosten te verantwoorden.

8. Infrastructuur

 • Gelieve voor elke opgegeven kost gestructureerd de facturen alsook het gekoppelde betalingsbewijs op datum van 2019 bij te voegen! Opgegeven kosten zonder verantwoording zullen niet in rekening worden gebracht!