Stedelijk reglement voor de machtiging van standplaatstaxi’s

Sinds het nieuwe Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden hiervan wordt het individueel bezoldigd personenvervoer op Vlaams niveau geregeld.

Uitzondering hierop zijn de machtigingen voor standplaatstaxi’s.

Voorts kan een gemeente overeenkomstig art. 13 en verder van het voormelde Decreet het aantal machtigingen voor standplaatsen op de openbare weg op haar grondgebied beperken, bepaalt de gemeente de duur van de machtiging en de overdraagbaarheid ervan, de gevallen waarin de machtiging kan worden ingetrokken of geschorst, alsook de procedure ervan.

Het nieuwe stedelijke reglement bepaalt dat een machtiging persoonlijk en onoverdraagbaar is, behoudens in drie gevallen:

1° de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad kan/kunnen bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging, onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde termijn. Deze uitzondering is dezelfde als deze die de Vlaamse Regering in het voormelde Decreet heeft voorzien op het onoverdraagbaar zijn van de vergunningen. Aangezien vergunning en machtiging aan elkaar gelinkt zijn is dit logisch.

2° bij aanpassing of wijziging van de rechtsvorm van de houder van de machtiging, waarbij de machtigingshouder zowel een natuurlijk als rechtspersoon kan zijn. Als een machtigingshouder zou beslissen om de rechtsvorm van zijn exploitatie om welke reden ook te wijzigen, zou het niet-voorzien van uitzondering 2° in het stedelijk reglement betekenen dat men zijn machtiging zou verliezen. Dan zou men zijn activiteit als standplaatstaxi ook niet meer kunnen uitoefenen als het maximum aantal machtigingen reeds werd uitgereikt en zou men achteraan op de wachtlijst moeten aansluiten.  Met deze uitzonderingsmaatregel kan de exploitant gewoon zijn activiteiten verder zetten, ongeacht de rechtsvorm van zijn bedrijf.

3° bij overname van het taxibedrijf. De waarde van een taxibedrijf is verbonden met het wagenpark dat in het bedrijf zit. Een vergunning voor het individueel bezoldigd personenvervoer is makkelijk te verkrijgen als een nieuwe uitbater/eigenaar. Een machtiging daarentegen niet, aangezien daar maar een beperkt aantal van worden uitgereikt. Zonder deze uitzondering zou de nieuwe eigenaar achteraan op de wachtlijst moeten aansluiten, waardoor hij de activiteiten van het bedrijf dat hij heeft overgenomen niet kan verderzetten.

De stedelijke verordening betreffende de taxidiensten zoals gewijzigd door de Gemeenteraad op 25 juni 2018 blijft gedurende een overgangsperiode tot 31 mei 2024 gelden voor de houders van bestaande vergunningen afgegeven onder het vorige decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, en wordt vanaf die datum van rechtswege opgeheven (art. 19  van het nieuwe voorstel van stedelijk reglement voor de machtiging voor standplaatstaxi's).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.