Stookoliepremie

Hoofdthemas

Waarover gaat het?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die in Oostende woont en die voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de stookoliepremie.

Hoe kan u bij ons terecht?

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het onthaal/éénloket van het Sociaal Huis.
Een aanvraag dient u te doen binnen de 60 dagen na de levering.

Wat doen wij?

Er wordt een dossier opgemaakt en uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, dat een beslissing neemt over uw aanvraag.

Volgende documenten zijn nodig bij uw aanvraag:

  • uw identiteitskaart;
  • een kleefvignet van uw ziekenfonds;
  • het bewijs van het gezinsinkomen bij niet-alleenstaanden (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering…);
  • de leveringsfactuur. Indien men in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt men aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft;
  • voor personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht. Er moet worden nagegaan of het huishouden niet in staat is zijn verwarmingsfactuur te betalen.