Oproep plaatsing en uitbating strandzeilen strand Oostende

Ook in tijden van corona zet Oostende tijdens de zomer volop in op strandbeleving, comfort en veiligheid.

Het plaatsen van strandzeilen zorgt niet alleen voor extra comfort, maar ook voor meer veiligheid, omdat de afstandsregels voor strandgasten op die manier makkelijker nageleefd kunnen worden.

De Stad stelt daarvoor twee locaties ter beschikking en lanceert een oproep naar geïnteresseerden om strandzeilen te plaatsen en uit te baten: 

 • - het strand (zone 6) van Oostende nabij het Klein Strand ter hoogte van de Kapucijnenstraat en het verlengde van de Boekareststraat (capaciteit 1.000 personen)
 • - het Groot Strand (zone 1) tussen de Kemmelbergstraat en Parijsstraat (capaciteit 1.300 personen).

Oproep

Bekendmaking van twee afzonderlijke vergunningen voor de plaatsing en uitbating van strandzeilen en bijhorend strandmateriaal op het strand in Oostende:

 1. a) op het strand (zone 6) van Oostende nabij het Klein Strand ter hoogte van de Kapucijnenstraat en het verlengde van de Boekareststraat (zone Kapucijnenstraat) en
 2. b) op het Groot Strand (zone 1) tussen de Kemmelbergstraat en Parijsstraat.

De voorwaarden voor elk van deze vergunningen zijn de volgende:

De vergunning is eenmalig, loopt van 27 juni 2020 tot en met 30 september 2020 en is dus niet verlengbaar. De vergunninghouder verzekert gedurende die periode de uitbating op elke dag.

De vergunning omvat het plaatsen van strandzeilen op het strand die niet hoger mogen zijn dan 1,60 meter en waarvan de totale lengte in zeewaartse richting niet langer is dan 4 meter. Er mogen niet meer dan twee strandzeilen worden geplaatst per opstelling.

De vergunninghouder stelt in de voormelde zone strandzeilen op waarbij hij 10 m² per persoon vrij houdt in het kader van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad m.b.t. het bestrijden van COVID-19. Doel van het opstellen van de strandzeilen is het doen respecteren van de sociale afstand door de strandbezoeker om zo een veilig strandbezoek voor iedereen te garanderen.

Elke bezoeker die binnen de zone wenst plaats te nemen, dient verplicht een strandzeil te huren. De vergunninghouder mag – indien gevraagd door de bezoeker – strandstoelen, ligzetels en parasols te huur aanbieden. Deze zijn evenwel facultatief. Als alle beschikbare plaatsen - rekening houdend met de regel van 10 m² per persoon waarbij er steeds veilige circulatie tussen de verhuurde strandzeilen mogelijk is – ingenomen zijn, mag de vergunninghouder geen bijkomende bezoekers toelaten tot er opnieuw vrije plaatsen binnen de zone zijn.

Het spreekt voor zich dat de vergunninghouder en zijn personeel zich moeten houden aan de maatregelen en richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, evenals aan alle maatregelen van het Vlaams Gewest en de Stad Oostende.

De vergunninghouder ziet er op toe dat regels inzake sociale afstand steeds worden nageleefd, zowel bij zijn personeel als bij zijn bezoekers.

De vergunninghouder is verplicht om steeds met het reservatiesysteem te werken dat zal worden opgelegd door Stad Oostende. Het gebruik hiervan is kosteloos. In eerste instantie wordt de voorkeur gegeven aan toeristen die op hotel verblijven en huurders van appartementen via de verhuurkantoren. Zowel de hoteliers, de verhuurkantoren van appartementen en de verblijfstoeristen zullen online hun reservaties kunnen ingeven. De huurgelden voor strandzeilen en eventueel ander strandmateriaal zullen online kunnen betaald worden. De voormelde doelgroepen moeten tot 3 dagen voor de dag van de reservatie een plaats kunnen reserveren. Daarna mogen de plaatsen ook opengesteld worden voor dagtoeristen.

De vergunninghouder is verplicht om dagelijks de strandzeilen op te stellen en ook af te breken. Hij zorgt er ook voor dat het strandmateriaal dagelijks veilig wordt opgeborgen. De vergunninghouder dient op zijn kosten in te staan voor de nodige opbergruimte. Hij dient te beschikken over het nodige materiaal om de volledige zone te bedienen. De vergunninghouder staat op zijn kosten in voor de volledige exploitatie van de vergunning. Stad Oostende komt op geen enkele wijze tussen in de financiering hiervan. De vergunninghouder is gerechtigd om tarieven aan te rekenen aan de bezoekers van de zone.

De vergunninghouder zal slechts op de afgebakende zone materiaal aanbieden en opslaan. Het is de badgasten NIET toegestaan het materiaal eigenhandig naar een andere zone  mee te nemen en daar zelf op te stellen.

Op het strandzeil en/of op het eventueel extra strandmeubilair wordt geen reclame gevoerd.  Behalve de naam of de initialen van de eigenaar wordt slechts het volgnummer vermeld.

Alle publicitaire opschriften en vlaggen zijn verboden en worden door toedoen van de stad Oostende en zonder voorafgaande verwittiging ambtshalve verwijderd op kosten van de vergunninghouder.

De borden met aanduidingen van de huurprijzen van de strandzeilen, parasols, strandstoelen, ligzetels, e.d. (incl. btw) worden duidelijk zichtbaar uitgehangen.

Het is de vergunninghouder toegestaan een container of cabine in de voornoemde zone te plaatsen. Deze moet voldoen aan volgende criteria:

 • - opstelling evenwijdig met de zeedijkwandelweg
 • - buitenzijde: witte of crèmekleurige houten uitvoering - enkel ingericht als 
  1. bergruimte voor het strandmeubilair en/of
  2. kantoor en/of
  3. omkleedcabine.

Het is de vergunninghouder verboden de container/cabine en de uitbating te gebruiken voor andere handelsdoeleinden. De container of cabine moet steeds in een nette staat van onderhoud verkeren. Op voorwaarde dat hij hiervoor een vergunning aanvraagt bij het College van Burgemeester mag de vergunninghouder een exploitatienaam op de container of cabine aanbrengen. De eventueel hieraan verbonden belastingen zijn voor rekening de vergunninghouder.

Het is de vergunninghouder toegestaan de strandzone af te bakenen door middel van touwen op paaltjes of duidelijke herkennings-of afbakeningstekens. 

Als bijlage: de plannen van de locatie in zone 6 “zone Kapucijnenstraat” en in zone 1 “zone tussen Kemmelbergstraat en Parijsstraat”. De in vergunning gegeven zones worden aangeduid op beide plannen in groene arcering.

Kandidaturen indienen

Kandidaten kunnen hun volledig, gedetailleerd en gedocumenteerd dossier indienen vóór 2 juni 2020 bij de dienst Bestuurszaken via bestuurszaken@oostende.be. Meer info kan u verkrijgen bij mevrouw Katrien Kamler, 059  25  82  45, bestuurszaken@oostende.be

Men kan zich kandidaat stellen voor één of beide vergunningen op voorwaarde dat men dit duidelijk in de kandidatuur vermeldt. Een kandidaat voor beide zones kan, maar is niet verplicht een korting aan te bieden voor het geval beide vergunningen aan hem worden toegewezen. 

Toewijzing zal gebeuren aan de kandidaat met het economisch meest voordelige regelmatige voorstel op basis van het tarief per strandzeil die de vergunninghouder zal aanrekenen aan de bezoeker (80 punten) en zijn relevante ervaring (20 punten).