Tijdelijke afwezigheid uit woonplaats

Hoofdthemas

We schetsen hieronder de situatie voor:

 • Diplomatieke ambtenaren, leden van coöperatiepersoneel, militairen gedetacheerd bij diplomatieke posten
 • Gedetineerden
 • Militair of burgerpersoneel gedetacheerd in buitenland
 • Minderjarigen geplaatst in instellingen betreffende de jeugdbescherming
 • Mobiele woning, zonder verblijfplaats
 • Rusthuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen

Diplomatieke ambtenaren, leden van coöperatiepersoneel, militairen gedetacheerd bij diplomatieke posten

De betrokkene is ingeschreven bij een opvanggezin (of op een referentieadres):

De oproeping wordt naar het opvanggezin of naar het referentieadres verzonden. De enveloppe met de codes wordt ook naar dit adres verzonden. Op de oproepingskaart wordt de periode waarin de burger zich bij de gemeente dient te melden, op achttien maanden gebracht in plaats van 15 werkdagen.

Als wegens een uitzonderlijke reden het basisdocument gedrukt is moeten worden bij het Rijksregister, blijft dit document geldig gedurende achttien maanden.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering van het basisdocument zal evenwel in dit geval aan de betrokkene verzonden worden, uiterlijk zestien maanden na de datum waarop de oproepingsbrief verzonden werd.

Indien het basisdocument werd ondertekend en de betrokkene achttien maanden na de verzendingsdatum van de oproepingskaart zijn identiteitskaart niet afgehaald heeft, wordt deze geannuleerd en vernietigd.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering zal in dit geval evenwel naar de betrokkene gestuurd worden, uiterlijk zeventien maanden na de datum van het verzenden van de oproepingskaart.

Gedetineerden

Er geldt een speciale regeling voor personen die opgesloten zijn in een instelling, ze behouden hun woonplaats bij hun gezin. Ze kunnen ook alleen ingeschreven blijven in de laatste woonplaats voor zover deze met geen inschrijving wordt belast. Een inschrijving bij een onthaalgezin of in de instelling kan eveneens.

De instelling bevindt zich in de gemeente:
De gemeente stuurt het basisdocument naar het adres van de burger of de instelling. Een lid van het gezin of een aangestelde meldt zich aan in de rode wachthoek (toets 8). De medewerker geeft het basisdocument en een formulier mandataris mee. Nadat de burger het document heeft ondertekend bezorgt het gezinslid of de aangestelde dit document terug, samen met de identiteitskaart (of fotokopie) en een recente pasfoto en 18 euro. De pin- en pukcodes worden verstuurd naar het adres van de burger of de instelling. Het gezinslid of aangestelde vermeld op het formulier mandataris, meldt zich aan in de rode wachthoek in het bezit van de oude identiteitskaart, de pin- en pukcodes en het formulier mandataris voor de activatie van de kaart.

De codes en de nieuwe identiteitskaart worden meegegeven met de mandataris die ze zo spoedig mogelijk bezorgt aan de burger.

De instelling bevindt zich in een andere gemeente:
De gemeente stuurt het basisdocument naar het gemeentebestuur waar de instelling gelegen is. Het gemeentebestuur van de instelling zorgt er voor dat het wordt ondertekend en teruggestuurd naar de gemeente van de woonplaats samen met een recente pasfoto en 18 euro. Indien de pin-en pukcodes verloren gaan wordt door de gemeente van de woonplaats nieuwe codes aangevraagd. Deze worden bezorgd aan de gemeente van de woonplaats die contact opneemt met de gemandateerde betreffende de activering van de identiteitskaart.

Ofwel wordt de kaart door de mandataris geactiveerd in

 • de woonplaats van de burger
 • de gemeente van de instelling. Deze gemeente vraagt de gemeente van de woonplaats om het Rijksregister bij te werken.

De mandataris overhandigt de oude identiteitskaart of het vervangend document aan de gemeente waar de activatie gebeurt. Hij bezorgt zo spoedig mogelijk de elektronische identiteitskaart en de codes aan de burger.

Militair of burgerpersoneel gedetacheerd in buitenland

Het betreft militair personeel en burgerpersoneel die in het buitenland gedetacheerd zijn bij hetzij internationale of supranationale organismen, hetzij bij een militaire basis in het buitenland, de personeelsleden van de federale politie die meer dan één jaar afwezig zijn in het koninkrijk, alsmede hun gezin.

De betrokkene is ingeschreven bij een opvanggezin of op een ander referentieadres:

De oproeping wordt naar het opvanggezin of naar het referentieadres verzonden. De enveloppe met de codes wordt ook naar dit adres verzonden. Op de oproepingskaart wordt de periode waarin de burger zich bij de gemeente dient te melden, op één jaar gebracht in plaats van 15 werkdagen.

Als wegens een uitzonderlijke reden het basisdocument gedrukt is moeten worden bij het Rijksregister, blijft dit document geldig gedurende één jaar.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering van het basisdocument zal evenwel in dit geval aan de betrokkene verzonden worden, uiterlijk tien maanden na de datum waarop de oproepingsbrief verzonden werd.

Indien het basisdocument werd ondertekend en de betrokkene één jaar na de verzendingsdatum van de oproepingskaart zijn identiteitskaart niet afgehaald heeft, wordt deze geannuleerd en vernietigd.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering zal in dit geval evenwel naar de betrokkene gestuurd worden, uiterlijk elf maanden na de datum van het verzenden van de oproepingskaart.

De betrokkene is in het bevolkingsregister ingeschreven op het adres van de instelling die door Landsverdediging werd aangewezen:

In het onderhavige geval gaat het om het volgend adres: Burgerlijk Algemeen Bestuur (B.A.B.), Eversestraat 1 te 1140 BRUSSEL.

a) De oproepingsbrief wordt dus naar dit adres gestuurd. Het Burgerlijk Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat de oproepingsbrief aan de betrokkene bezorgd wordt. De enveloppe met de codes wordt ook naar dit referentieadres verzonden.

b) Op de oproepingsbrief wordt de periode waarin de burger zich bij de gemeente dient te melden, op één jaar gebracht in plaats van 15 werkdagen.

Als wegens een uitzonderlijke reden,het basisdocument gedrukt is moeten worden bij het Rijksregister, blijft dit document geldig gedurende één jaar.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering van het basisdocument zal evenwel aan de betrokkene verzonden worden, uiterlijk tien maanden na de datum waarop de oproepingsbrief verzonden werd.

c) Als het basisdocument werd ondertekend en als de betrokkene één jaar na de verzendingsdatum van de oproepingsbrief zijn identiteitskaart niet afgehaald heeft, wordt deze geannuleerd en vernietigd.

Een herinnering wijzend op de eventuele annulering zal in dit geval evenwel naar de betrokkene gestuurd worden, uiterlijk elf maanden na de datum van het verzenden van de oproepingskaart.

Minderjarigen geplaatst in instellingen betreffende de jeugdbescherming

Hieronder dienen begrepen te worden de personen geplaatst in opvoedingsgestichten van de Gemeenschappen, in private instellingen en toevallig geplaatste personen (psychiatrische afdeling in klinieken).

De instelling bevindt zich in Oostende:
De gemeente stuurt het basisdocument naar het adres van de burger of de instelling. Een lid van het gezin of een aangestelde meldt zich aan in de rode wachthoek (toets 8) . De medewerker geeft het basisdocument en een formulier mandataris mee. Nadat de burger het document heeft ondertekend bezorgt het gezinslid of de aangestelde dit document terug, samen met de identiteitskaart (of fotokopie) een recente pasfoto en 18 euro. De pin- en pukcodes worden verstuurd naar het adres van de burger of de instelling. Het gezinslid of aangestelde vermeld op het formulier mandataris, meldt zich aan in de rode wachthoek in het bezit van de oude identiteitskaart of het vervangend document, de pin- en pukcodes en het formulier mandataris voor de activatie van de kaart.

De codes en de nieuwe identiteitskaart worden meegegeven met de mandataris die ze zo spoedig mogelijk bezorgt aan de burger.

De instelling bevindt zich in een andere gemeente:
De gemeente stuurt het basisdocument naar het gemeentebestuur waar de instelling gelegen is. Het gemeentebestuur van de instelling zorgt er voor dat het wordt ondertekend en teruggestuurd naar onze dienst samen met een recente pasfoto en 18 euro. Indien de pin- en pukcodes verloren gaan wordt door onze dienst nieuwe codes aangevraagd en contact opgenomen met de gemandateerde betreffende de activering van de identiteitskaart.

Ofwel wordt de kaart door de mandataris geactiveerd in

 • de woonplaats van de burger
 • de gemeente van de instelling. Deze gemeente vraagt de gemeente van de woonplaats om het Rijksregister bij te werken.

De mandataris overhandigt de oude identiteitskaart of het vervangend document aan de gemeente waar de activatie gebeurt. Hij bezorgt zo spoedig mogelijk de elektronische identiteitskaart en de codes aan de burger.

Mobiele woning, zonder verblijfplaats

De oproepingsbrieven worden verzonden naar het referentieadres van de betrokkene, d.w.z. naar het adres van de natuurlijke persoon die ingestemd heeft met deze inschrijving of, wat de daklozen betreft - in voorkomend geval - naar het adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waar ze als referentieadres ingeschreven zijn. Dit centrum zorgt ervoor dat de oproepingsbrief aan de betrokkene overhandigd wordt. De enveloppe met de codes wordt ook naar dit referentieadres verzonden.

Rusthuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen

Er geldt een speciale regeling voor personen die verblijven in verpleeginrichtingen en andere openbare en private instellingen die zieken opvangen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of gedeelten van ziekenhuizen gelijkgesteld met rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, evenals bejaarde personen die geplaatst werden bij particulieren door een publiek- of privaatrechtelijke instelling of door een particulier. Het gaat om personen ingeschreven op het adres van hun gezin of van een onthaalgezin (of op een ander referentieadres).

De instelling bevindt zich in Oostende:
De gemeente stuurt de oproepingskaart naar het adres van de burger of de instelling. Een lid van het gezin of een aangestelde meldt zich aan in de rode wachthoek (toets 8) . De medewerker geeft het basisdocument en een formulier mandataris mee. Nadat de burger het document heeft ondertekend bezorgt het gezinslid of de aangestelde dit document terug, samen met de identiteitskaart (of fotokopie) en een recente pasfoto en 18 euro. De pin- en pukcodes worden verstuurd naar het adres van de burger of de instelling. Het gezinslid of aangestelde vermeld op het formulier mandataris, meldt zich aan in de rode wachthoek in het bezit van de oude identiteitskaart of het vervangend document, de pin- en pukcodes en het formulier mandataris voor de activatie van de kaart.

De codes en de nieuwe identiteitskaart worden meegegeven met de mandataris die ze zo spoedig mogelijk bezorgt aan de burger.

De instelling bevindt zich in een andere gemeente:
De gemeente stuurt het basisdocument naar het gemeentebestuur waar de instelling gelegen is. Het gemeentebestuur van de instelling zorgt er voor dat het wordt ondertekend en teruggestuurd naar onze dienst samen met een recente pasfoto en 18 euro. Indien de pin-en pukcodes verloren gaan wordt door onze dienst nieuwe codes aangevraagd en contact opgenomen met de gemandateerde betreffende de activering van de identiteitskaart.

Ofwel wordt de kaart door de mandataris geactiveerd in

 • de woonplaats van de burger
 • de gemeente van de instelling. Deze gemeente vraagt de gemeente van de woonplaats om het Rijksregister bij te werken.

De mandataris overhandigt de oude identiteitskaart of het vervangend document aan de gemeente waar de activatie gebeurt. Hij bezorgt zo spoedig mogelijk de elektronische identiteitskaart en de codes aan de burger.