Urban

Hoofdthemas

Scape bevat zes pilootprojecten: twee stedelijke, twee landelijke en twee randstedelijke. De stedelijke pilootprojecten bevinden zich in Oostende (BE) en in Brighton (UK).

Oosteroever

ContextProject
City: Ostend (BE)Realisation: 2020
Area (m3):Area: urban
Inhabitants:Design:
Density:              Cost:

The urban drainage system in the city of Ostend will be made visible as if it were a river through Landscape Led Design. Water will be kept on site as much as possible instead of moving water from point A to B to prevent flooding. The drainage system will be modified so that it functions as a “City River” that can compensate flooding with an emergency response system such as monitored valves.

The system will be linked to surface storage areas for water that will be developed to mitigate the effects of heavy rainfall. This monitoring system and identification of the landscape specifics should result in calculation methods applicable to a broad target group.

Because of the sandy ground of the pilot area, rainfall water will be infiltrated as much as possible and will avoid salinization of the groundwater. This will prevent water discharge in the dock area and limits the possibility of flooding. It also contributes to a better balance in fresh and salt water.

Because of the pilot's visibility the physical measures are not just improving the climate change resilience of the urban area, but also boosting the awareness of the local population concerning themes such as landscape led design, water management and their relation with climate change.


Oosteroever is an urban area in development in Ostend.
In kustregio’s speelt nog meer dan in andere bebouwde omgevingen de dubbele problematiek van overstromingsgevaar, enerzijds vanuit het binnenland, anderzijds vanuit de zee. Ook is de bescherming tegen de zee niet altijd compatibel is met de afwatering naar de zee. Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen waarvoor we niet enkel buiten de stedelijke omgeving een oplossing moeten proberen te bieden. Het stedelijk landschap heeft een aantal potenties om op een veerkrachtige manier met water om te gaan. Die potenties willen we verkennen rekening houdend met de eigenheid van het terrein (lanscape led design).

De traditionele houding van hard kanaliseren en zo snel mogelijk afvoeren is niet langer houdbaar. Daarom gaan we op zoek naar alternatieven om water in de stad te houden, te laten infiltreren, te hergebruiken, in te zetten in de publieke ruimte, zichtbaar te maken. We zoeken niet enkel naar mogelijkheden om de hemelwaters ter plaatse te houden, wellicht kunnen de stad of delen ervan tevens als ‘spons’ dienen voor een deel van het buitengebied, of waters die daarvan afkomstig zijn.

Deze vernieuwende manier van benaderen, die afwijkt van de traditionele manier van bufferen in het buitengebied buiten de stad en zo snel mogelijk afvoeren uit de stad, biedt kansen om de stad meer klimaatbestendig te maken. Het zal leiden tot andere ontwerpinzichten en tot technologische innovaties die niet enkel binnen het Twee Zeeëngebied toepasbaar zijn maar wellicht ook generiek over een groter grondgebied.

Als we er via dit project kunnen in slagen om een aantal ontwerpattitudes bij te sturen en tot een innovatieve benadering te komen, kan dit zowel voor de provincie als baken voor kennisontwikkeling interessant zijn als voor Vlaanderen. Los van de Europese samenwerking zijn we ervan overtuigd dat de kennis die we zo opbouwen, kan bijdragen tot de uitstraling van (West-)Vlaanderen als competentiepool met betrekking tot watermanagement.

Op de Oostendse Oosteroever worden de komende jaren heel wat ontwikkelingen gepland. Tussen het Vuurtorendok, de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan worden woonprojecten ontwikkeld. Aan deze ontwikkelingen wordt de heraanleg van de publieke ruimte en een deel nieuwe publieke ruimte gekoppeld. In het kader van zuinig ruimtegebruik, het verantwoord omgaan met natuurlijke bronnen en de zorg voor landschap en natuur wordt bij deze heraanleg op een andere manier omgegaan met onder andere het regenwater.

Daarom onderzoeken we in het kader van dit Europees project op welke manier we het regenwater, voor een groot deel van het gebied, kunnen opvangen en ter plaatse houden bij de heraanleg van de Victorialaan. We willen dit regenwater ook zichtbaar maken en, gebruik makend van alternatieve energie, deel laten uitmaken van de beleving van de publieke ruimte. Het water zal niet langer worden weggestopt in buizen onder de grond maar terug deel uitmaken van de zichtbare realiteit. Op die manier willen we bijdragen aan het beheersen van overstromingen en het vermijden van droogte in een aangename omgeving. We onderzoeken of dit ook, in de toekomst, op andere plaatsen in de stad of regio kan worden toegepast.

Carden Avenue

ContextProject
City: Brighton – UKRealisation: 2020
Area (m3):Area: urban
Inhabitants:Design:
Density:              Cost:

Norton Road

ContextProject
City: Brighton – UK  Realisation: 2020
Area (m3):Area: urban
Inhabitants:Design:
Density:              Cost:

The pilots in Brighton & Hove will experiment with Landscape-Led Design solutions to retrofit traditional urban coastal water management systems. The pilots will focus on innovative water management techniques for increasing the capacity of existing, traditional urban drainage systems to cope with extreme rainfall.

Brighton & Hove will develop and test via modelling and/or on-site trials that allow water to infiltrate and be stored in the catchment with the aim to mimic natural drainage as opposed to traditional piped approach which have proved to be inadequate to deal with increasingly intense rainstorm events. These will include identifying ways of raising awareness of local communities of water management issues and identifying ways in which to engage these in the response to the challenges posed by these events.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.