Vacature: Beleidsdeskundige Integratie - niveau B1-B3 (deadline: 08 november 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor contractueel beleidsdeskundige integratie bij de dienst Mens en Maatschappij.

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Beleidsdeskundige Integratie – niveau B1-3

Dienst: Dienst Mens en Maatschappij

Aantal betrekkingen: 1

Doel van de functie

Het stadsbestuur Oostende heeft een regierol in kader van het lokaal integratiebeleid : het uitwerken, sturen, afstemmen en uitvoeren van een inclusief lokaal integratiebeleid. Belangrijkste pijlers van deze regiefunctie zijn: hebben van een overzicht over de uitdagingen en partners op vlak van integratie, uitzetten van gemeenschappelijke beleidslijnen tussen het stadsbestuur en de partners en het organiseren van samenwerking en afstemming tussen relevante partners.

Om dit beleid mee vorm te geven zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste beleidsdeskundige.  Binnen de dienst Mens en Maatschappij maak je deel uit van een dynamisch team van beleidsmedewerkers toegankelijkheid, gezondheid, senioren, interculturaliteit en internationale samenwerking.

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van beleidsdeskundige integratie (B1-B3) bij de dienst Mens en Maatschappij waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor het niveau B (bachelor in om het even welke richting).

Taken

 • Voorbereiden en uitvoeren van integratiebeleid in samenwerking met externe en interne partners:
  - Je maakt werk van een toekomstgerichte lokale analyse als vertrekpunt voor een globaal beleid
  - je zorgt er voor dat de visie rond integratiebeleid wordt uitgewerkt in een plan van aanpak waarbij de doelstellingen worden       gerealiseerd en belangengroepen worden betrokken en geïnformeerd
 • Opvolging van relevante wetgeving, regelgeving en goede praktijken
 • Opvolging van bestaande en toekomstige partnerschappen
 • Trekken van of participeren in (internationale) projecten en initiatieven die betrekking hebben op het integratiebeleid
 • Aanknopingspunten zoeken en overleg en samenwerking organiseren met relevante beleidssectoren op lokaal niveau
 • Signaalfunctie: signaleren van wijzigingen, inventariseren en analyseren van trends en knelpunten
 • Je vertegenwoordigt het stadsbestuur op verschillende lokale en bovenlokale platformen
 • Verbeteradviezen formuleren
 • Begeleiden en opvolgen van de multiculturele adviesraad voor wat betreft participatie aan het integratiebeleid
 • Communiceren over en sensibiliseren rond integratie

Profiel

 • Je werkt resultaatsgericht: je zet op tijd concrete resultaten neer die bijdragen tot de doelstellingen van de dienst, het departement en in ruimere zin van het stadsbestuur.
  Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen van de doelstellingen
 • Je hebt een adviserende functie: je formuleert een mening, aanpak, idee of besluit op basis van informatie en het beleid, en vertaalt dit naar concrete doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten van een dossier. Je geeft advies aan gesprekspartners op basis van je deskundigheid
 • Je werkt actief en gemotiveerd samen zowel binnen de dienst als buiten de dienst
 • Je denkt en werkt zelfstandig met minimale ondersteuning van anderen. Je ziet kansen en mogelijkheden voor de organisatie, stelt spontaan acties en maatregelen voor en voert deze uit
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de waarden/verwachtingen van het stadsbestuur
 • Je bent stressbestendig, flexibel en oplossingsgericht
 • Je bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen/uitdagingen te vertalen naar beleidsontwikkeling
 • Je neemt initiatief en zoekt samenwerking ook over de grenzen van het eigen vakgebied
 • Je bent een uitstekende netwerker waarbij je de verbindende schakel vormt
 • Je bent in staat om complexe materie vlot te verwerken en op een verstaanbare manier te presenteren
 • Je hebt een grote interesse in wat er leeft en gebeurt in de samenleving
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig
 • Je bent in staat om gevoelige thematieken en vragen op een discrete en diplomatische wijze aan te pakken
 • Je bent digitaal vaardig
 • Je speelt soepel in op veranderingen binnen de eigen opdracht, de organisatie of de externe omgeving
 • Je kan goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partners

Selectieprogramma

In het schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) wordt de kandidaat geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.
Vereiste minimum: 50/100.

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview.
Duur: 30 min
Vereiste minimum: 50/100

De kandidaten dienen minstens 60/100 te behalen in totaal om te slagen.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week
Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur)

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Beleidsdeskundige Integratie - niveau B1-B3 (deadline: 08 november 2020) en dit ten laatste op 08 november 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. 

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 9.30 u.