Vacature: Bibliothecaris - niveau A1a-A3a (deadline: 21 juni 2020)

Stad Oostende organiseert tegelijk één en hetzelfde vergelijkend examen via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit voor indiensttreding en aanleg van een reserve voor de functie van bibliothecaris.

VACATUREGEGEVENS

Functie: Bibliothecaris bij de Bibliotheek - directie Vrije Tijd
Aantal betrekkingen: 1

Doel van de functie

De bibliothecaris is verantwoordelijk voor het beleid en het beheer in de bibliotheek, geeft leiding en coördineert zodat de vooropgestelde doelstellingen (decreet lokaal cultuurbeleid) behaald worden en de gebruikers een optimale dienstverlening aangeboden wordt.

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van bibliothecaris  (A1a-A3a) bij de Bibliotheek (directie Vrije Tijd – departement Mens). Er wordt gelijktijdig een wervings- en bevorderingsselectie en een procedure interne personeelsmobiliteit georganiseerd, waarbij één en het hetzelfde vergelijkend examen wordt afgenomen en waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat.  Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve, waarvan de geldigheidsduur bepaald is op vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

WERVINGSVOORWAARDEN

  1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
  2. ten minste 18 jaar oud zijn;
  3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
  5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
  6. houder zijn van een diploma of getuigschrift van niveau A (master of licentiaat);
  7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
  8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 2, 5 en 6.

Selectieprogramma

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn ingeschreven wordt een voorafgaande preselectie georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst.
Vereist minimum : 12/20
De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

Assessment center

In dit gedeelte worden de kandidaten gescreend op hun leidinggevende competenties. De geschikt bevonden kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge proef.

De mondelinge proef bestaat uit een korte presentatie en een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling is naar de cases van het schriftelijk gedeelte.

Duur: 30 min

Vereist minimum : 25/50

Totaal  moet minstens 60/100 worden behaald.

Aanbod:

Voltijds contract - 38 uur per week. Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur) met een bruto startsalaris van min. € 3.107 en max. € 5.469.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Bibliothecaris - niveau A1a - A3a (deadline: 21 juni 2020) en dit ten laatste op 21 juni 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma toe.

Bijkomende inlichtingen krijg je bij de Miguelle Dejaeghere van de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, via miguelle.dejaeghere@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020 10.13 u.