Vacature: Diefstalpreventieadviseur - niveau B1-B3 (deadline: 16 augustus 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor diefstalpreventieadviseur bij de dienst Veiligheid

VACATUREGEGEVENS

Functie: diefstalpreventieadviseur - niveau B1-B3

Dienst: Veiligheid

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie

- Je staat in voor het ontwikkelen en uitvoeren van het diefstalpreventiebeleid van de Stad.

- Je gaat bij mensen thuis om hen veiligheidsadvies te verstrekken m.b.t. hun woning.

- Je ontwikkelt preventieve campagnes en acties m.b.t. diefstalpreventie.

-Je werkt mee aan verschillende projecten en opdrachten van de dienst Veiligheid.

Profiel

- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit

- Creatief en dynamisch

- Goede analyse- en synthesegeest

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden

- Respect voor deontologie

- Openstaan voor het volgen van (vereiste) opleidingen

Toelatingsvoorwaarden

- In bezit zijn van rijbewijs B

- Houder zijn van een diploma bachelor of graduaat (niveau B) in de criminologie,  een diploma bachelor of graduaat (niveau B) in Rechtspraktijk of een andere bachelor/graduaat (niveau B) dat relevant is voor het takenpakket. De selectiecommissie beslist in het laatste geval of je diploma in aanmerking wordt genomen.

- In het bezit zijn van een recent gunstig uittreksel uit het strafregister model 596.2.

- Geen enkele veroordeling hebben opgelopen, zelfs met uitstel, tot een correctionele of criminele straf, bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, met uitzondering van veroordelingen voor inbreuken op de reglementering betreffende de politie over het wegverkeer.

- Niet tegelijkertijd een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

- Tijdens de tewerkstelling slagen voor de opleiding diefstalpreventieadviseur.

Aanbod:

Voltijds contract - 38 uur per week. Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur) met een bruto startsalaris van min. € 2.460 en max. € 4.146.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Diefstalpreventieadviseur - niveau B1-B3 (deadline: 16 augustus 2020) en dit ten laatste op 16 augustus 2020.

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en je rijbewijs B en een curriculum vitae toe.Het uittreksel uit het strafregister kan onmiddellijk worden toegevoegd of moet uiterlijk bij het indienen van de thuisopdracht aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd. Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan elke proef online afgenomen worden.

SELECTIEPROGRAMMA

Preselectie

Indien er meer dan 10 kandidaturen worden ingediend, kan een preselectie worden georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst. Deze preselectie vindt indien nodig (en onder voorbehoud) plaats op donderdag 27 augustus 2020.

Vereist minimum : 12/20

De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef.

Schriftelijke proef

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat ontvangt de thuisopdracht via mail op vrijdag 28 augustus. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling naar de cases van het schriftelijk gedeelte mogelijk is. Deze mondelinge proef vindt (onder voorbehoud) plaats op donderdag 10 september 2020.

Duur: 30 min

Vereist minimum: 25/50

Op het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef moet minstens 60/100 worden behaald. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

Gepubliceerd op zondag 26 juli 2020 10.13 u.