Vacature: Jeugdconsulent - niveau B (deadline: 23 mei 2021)

Vacature: Jeugdconsulent - niveau B (deadline: 23 mei 2021)

Stad Oostende organiseert een vergelijkend examen voor indiensttreding en aanleg van een werfreserve voor de functie van jeugdconsulent bij de dienst Jeugd.

Vacaturegegevens

Functie: Jeugdconsulent - niveau B

Dienst: Jeugd

Aantal betrekkingen: 2

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor jeugdconsulent (niveau B) bij de dienst Jeugd in contractueel verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

Jobinhoud

Je staat in voor de ontwikkeling van een breed, gecoördineerd jeugdbeleid. Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van een divers aanbod voor kinderen en jongeren die in de stad wonen of er hun vrije tijd doorbrengen.

Belangrijkste kerntaken:

 • organiseren, begeleiden en opvolgen van eigen jeugdprojecten en -initiatieven voor kinderen en/of jongeren i.s.m. lokale partners;
 • inhoudelijk vormgeven, organiseren en opvolgen van de stedelijke speelpleinwerking;
 • inhoudelijk en administratief ondersteunen van de werking van lokale jeugdwerkinitiatieven of -projecten;
 • bevorderen van participatie van kinderen en jongeren in het lokale (jeugd)beleid;

Deelnemingsvoorwaarden

 1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
 2. ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
 5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
 6. houder zijn van een diploma (graduaat of bachelor) in het sociaal-agogisch werk opleiding sociaal werk, optie maatschappelijk werk of assistent in de psychologie, opleiding orthopedagogie, of van kleuteronderwijzer, lager onderwijzer of van geaggregeerde van het lager secundair onderwijs;
 7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
 8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Zij leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad Oostende.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.

Aanbod

We bieden je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een bruto startsalaris min. € 2.460 en max. € 4.146. Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

We bieden je de mogelijkheid tot aansluiting op een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. Bovendien kan je gebruik maken van ons personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.

Selectieprogramma

Schriftelijke proef

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail (die zal worden verstuurd op 28 mei 2021) een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij er een terugkoppeling mogelijk is naar de case van het schriftelijke gedeelte. Deze proef zal plaats vinden op vrijdag 11 juni 2021.

Duur : 30 minuten

Vereiste minimum : 25/50

Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan deze proef online worden afgenomen.

Om te slagen moet de kandidaat in totaal ten minste 60 op 100 halen.

Indienen van de kandidatuur

Solliciteren kan uitsluitend via onderstaande blauwe sollicitatieknop en uiterlijk op 23 mei 2021. De kandidatuur bestaat uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae.

Solliciteren bij Stad Oostende: Jeugdconsulent - B1-3 (deadline: 23 mei 2021)

Lees in elk geval ook de functiebeschrijving die je onderaan deze pagina vindt.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN kunt u verkrijgen bij Joke Maertens: joke.maertens@oostende.be of T 059 59 11 04.

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid of handicap.

Schrijf je in op de vacaturenieuwsbrief.

Gepubliceerd op donderdag 29 april 2021 14.53 u.