Vacature: Maatschappelijk werker bij het MSOC - niveau B (deadline: 16 augustus 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor maatschappelijk werker bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Maatschappelijk werk – niveau B1- B3

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Het MSOC

Het MSOC is een ambulant centrum voor verslaafden aan illegale drugs. Het gaat om een laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening aan personen met een drugsprobleem die het gevoel hebben nergens meer terecht te kunnen voor hulp. Het MSOC beoogt een verbetering van de algemene toestand van de cliënten. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en het verhogen van de levenskwaliteit van zowel gebruikers als hun omgeving. Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde maar wel de uiteindelijke doelstelling.

Omschrijving van de functie

Het verlenen van maatschappelijke en sociale bijstand en begeleiding aan de cliënten van het Medisch Sociaal Opvangcentrum.

- Je bent mee verantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding van de cliënten

- Je begeleidt individuele cliënten op een motiverende manier.

- Je staat in voor crisisgesprekken.

- Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en overlegmomenten.

- Je rapporteert aan de coördinator psychosociaal team.

- Je ondersteunt de verpleegkundige  bij een aantal taken, waaronder verstrekking van subsitutiemedicatie.

- Je neemt een onthaalfunctie op.

- Je neemt een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen om mensen actief toe te leiden tot de bestaande hulpverlening.

- Je werkt aan verbinding tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving.

- Je probeert zicht te krijgen op het milieu en de leefwereld van de doelgroep om zo een beter beeld te hebben van de behoeftes van de cliënt, om er vervolgens op in te spelen.

- Je benadert actief de doelgroep om contacten op te bouwen.

- Je bouwt zorgzame relaties op met mensen van de doelgroep.

Profiel

- Kennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische ziektebeelden en de aanpak ervan of interesse om zich erin te verdiepen. 

- Basiskennis van harm reduction en bemoeizorg

- Kunnen werken met individuele cliënten

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit

- Organisatietalent en pragmatische inslag

- Goede analyse- en synthesegeest

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden

- Respect voor het beroepsgeheim

- kennis van de verschillende toepassingen in Windows

Toelatingsvoorwaarden

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift HOIC, met name : gegradueerde of bachelor maatschappelijk werk, orthopedagogie, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige, sociaal verpleegkundige.

- Ervaring binnen drughulpverlening is een bijkomende troef

Aanbod:

Een voltijds of deeltijds contract, onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximum 10 jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt tevens volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Maatschappelijk werker bij het MSOC - niveau B (deadline: 16 augustus 2020)en dit ten laatste op 16 augustus 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Sien Vanbecelaere (059/516329)

Voor deze betrekking worden selectieproeven georganiseerd. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

1. Schriftelijke proef (thuisopdracht)

Er wordt gepeild naar de kennis over verslavingsproblematiek en de betrokken hulpverlening. Men krijgt ook een casus voorgelegd die geanalyseerd en besproken moet worden.

2. Mondelinge proef

Bespreking van het CV en de schriftelijke proef

 

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op zondag 26 juli 2020 10.13 u.