Veelgestelde vragen

Hoofdthemas

“Ga je bouwen of verbouwen?“
“Plaats je een afsluiting in je tuin of leg je een verharding aan?”
“Plannen voor een zwembad?”

Vaak heb je dan een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette dat een stedenbouwkundige vergunning.


Informeer je goed op voorhand om te weten wat toegelaten is. De dienst omgevingsvergunningen kijkt na wat er in de stedenbouwkundige voorschriften staat en helpt je verder op weg. Ook wanneer je een nieuw pand koopt, moet je goed nagaan wat er is toegelaten.  Is alles op het terrein van  jouw droomwoning wel vergund? De verkoper, jouw notaris of de stadsdiensten kunnen je helpen met deze vraag. Zo koop je geen pand met een bouwovertreding

Zijn er nieuwe regels rond verhardingen en afsluitingen?

De regels rond verhardingen en afsluitingen zijn niet nieuw. Voor heel wat zones in de stad bestaan er reeds vele jaren regels die bepalen hoeveel je mag verharden en welke afsluitingen zijn toegelaten. Sommige hiervan gaan terug tot de jaren ’70.

 • Sinds augustus 2017 zijn voorschriften van kracht die bepalen hoeveel je mag verharden, in de zones waar tot dan nog geen voorschriften waren. Sindsdien zijn er dus voor het hele grondgebied Oostende voorschriften voor verhardingen.
 • Tot september 2021 waren de voorschriften tussen de zones in de stad verschillend. Om deze versnippering aan regels weg te werken, zijn sinds 24 september 2021 gelijke voorschriften van kracht voor het hele grondgebied. Uitzondering hierop zijn de verkavelingen jonger dan 15 jaar.
 • Wel nieuw is dat sinds 28 maart 2022 gelijke voorschriften voor afsluitingen gelden voor het hele grondgebied. Uitzondering hierop zijn de verkavelingen jonger dan 15 jaar. Waar vroeger de zones buiten de grenzen van een BPA of verkaveling geen voorschriften hadden rond afsluitingen, zijn deze er vandaag wel.

Moeten alle gesloten afsluitingen nu plots verdwijnen?

Stad Oostende wil  een ruimtelijk beleid voeren dat op de toekomst is gericht. Daarom mogen bestaande gesloten afsluitingen behouden blijven. Er is wel een voorwaarde: je plant tegen die afsluitingen levend groen aan dat de afsluiting aan het zicht onttrekt.

Wil je een bestaande gesloten afsluiting vervangen? Dat mag, maar dan moet je rekening houden met de nieuwe voorschriften die vandaag van kracht zijn.  Je kan die afsluiting dus niet vervangen door een nieuwe gesloten afsluiting, zelfs niet na stormschade.

Deze nieuwe voorschriften zijn:
Erfscheidingen die grenzen aan het openbaar domein of aan privaat domein met een publiek karakter, en hoger zijn dan 50 cm, en erfscheidingen die zich in de voortuin bevinden, moeten bestaan uit een groenscherm in levend groen, eventueel ondersteund door paal en draad. De planten zijn streekeigen in de brede zin.

 • Afsluitingen geplaatst na 28 maart 2022:
  Er worden geen gesloten afsluitingen meer vergund of geregulariseerd. Levend groen eventueel ondersteund met paal en draad is de regel.
 • Gesloten afsluitingen geplaatst voor 28 maart 2022: Deze worden niet geregulariseerd. Ze kunnen wel behouden blijven onder de strikte voorwaarde dat er levend groen tegen geplant wordt, dat de afsluiting aan het zicht onttrekt. Als de gesloten afsluiting in overtreding was, is deze hiermee niet in regel. De stad maakt altijd een proces-verbaal op van de overtreding. De overtreding blijft vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen.

Als door het aanplanten van het groenscherm het straatbeeld voldoende is hersteld, zal de stad geen verdere stappen zetten. Dit betekent dat de stad het dossier niet zal inleiden bij een rechtbank of een administratieve procedure zal opstarten.

Deze gesloten afsluitingen kunnen niet meer vervangen worden door nieuwe gesloten afsluitingen. Je moet de nieuwe afsluiting uitvoeren volgens de nieuwe voorschriften.

Moet ik alle verharding uitbreken?

Verharding heeft heel wat vervelende gevolgen, zoals wateroverlast bij hevige regenval, hittestress, … Stad Oostende vindt het daarom heel belangrijk om iets te doen tegen verharding en op te treden bij overtredingen. Je moet de verhardingen die in overtreding werden uitgevoerd in regel brengen.

Dit kan je doen door:

 • de verharding aan te passen aan de vergunde toestand
 • het verkrijgen en uitvoeren van een omgevingsvergunning

Stad Oostende geeft alleen een vergunning als de verharding is uitgevoerd volgens de voorschriften die vandaag van kracht zijn.

Deze voorschriften kan je hier raadplegen

Waarom krijg ik een aanmaningsbrief?

Stad Oostende zet in op zachte handhaving. Je ontvangt een aanmaningsbrief omdat er een bouwovertreding is vastgesteld.  De vaststelling kan op verschillende manieren gebeuren:

 • De stad ontving een melding dat een bouwovertreding werd gepleegd.
 • De stad ontving een melding dat een bouwovertreding werd gepleegd in de onmiddellijke omgeving. De dienst handhaving kan voor gelijkaardige overtredingen in de onmiddellijke omgeving een handhavingsdossier opstarten.
 • De stad voerde op eigen initiatief een controle uit.

Elke aanmaning wordt opgenomen in het vergunningenregister. Hierdoor wordt de bouwovertreding vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen, die moeten meegedeeld worden bij een verkoop.

Wat moet ik doen wanneer ik een aanmaningsbrief krijg?

Je leest in  de aanmaningsbrief wat je moet doen om de situatie vrijwillig in regel te brengen. Je vindt er ook de termijn waarbinnen Stad Oostende verwacht dat je actie onderneemt.

Wat als ik niets doe?

Als je geen gevolg geeft aan de aanmaning, stelt Stad Oostende / de verbalisant een proces-verbaal op van de overtreding.

Als je na het ontvangen van het proces-verbaal de situatie nog altijd niet in orde brengt, kan Stad Oostende / de inspecteur jouw dossier inleiden bij de rechtbank. De rechter kan jou verplichten om de situatie in regel te brengen, op last van een dwangsom.

Stad Oostende / de inspecteur of de burgemeester kan er ook voor kiezen om zelf een administratieve procedure op te starten, waarbij je wordt verplicht de situatie in regel te brengen, op last van een dwangsom.

Een kopie van dit proces-verbaal bezorgt de stad aan het Parket van de Procureur des Konings. De Procureur kan:

 • beslissen om het dossier in te leiden bij een rechtbank
 • ervoor kiezen het dossier over te maken aan de gewestelijke beboetingsentiteit

Deze entiteit kan jou een boete opleggen voor de overtreding.
Let op: door het betalen van een boete heb je de overtreding nog niet weggewerkt.

De situatie is al jaren zo

 • Zolang je de overtreding niet wegwerkt, blijft de overtreding bestaan. Het maakt niet uit wanneer de overtreding is uitgevoerd.
 • De stad mag zich niet uitspreken over het al dan niet verjaard zijn van de boete die gekoppeld is aan het begaan van een overtreding. Dit kan enkel de rechter of de Gewestelijke beboetingsentiteit.

Waarom treedt Stad Oostende op?

Iedereen heeft recht op een  aangename en kwalitatieve omgeving om in te leven. Daarom wil Oostende streven naar ruimtelijke kwaliteit in de stad. De stad werkte een omgevingsbeleid uit dat bestaat uit drie delen: plannen, vergunnen en handhaven.

We worden in Oostende geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom moet de stad de uitdaging aangaan en de negatieve effecten zoveel mogelijk wegwerken. We willen onze omgeving aanpassen aan de veranderende situatie. We kiezen ervoor om in te zetten op verhardingen en levende beplanting bij afsluitingen.

Is een waterdoorlatend materiaal zoals siergrind ook een verharding?

Ja. Het waterdoorlatend karakter speelt geen rol om te bepalen als sprake is van een verharding. In de regelgeving ruimtelijke ordening wordt geen onderscheid gemaakt tussen waterdoorlatende en niet-waterdoorlatende verhardingen. Binnen deze wetgeving betreft een verharding een constructie (VCRO art. 4.1.1.  -3°). Het optrekken van een constructie is vergunningsplichtig (VCRO art. 4.2.1. – 1°).

Waarom is een gronddoek in je tuin een slecht idee?

Nadelen van een gronddoek

 • Een gronddoek zorgt voor bodemverdichting. Een gezonde bodem bevat poriën (met lucht of water gevulde ruimten tussen de vaste gronddeeltjes van de bodem) en gangen van kleine organismen als bijvoorbeeld wormen. Die zorgen voor een goede insijpeling van regenwater en een goede verluchting. Met een gronddoek verhinder je dat het bodemleven de poriën optimaal kan onderhouden, zodat er minder water in de bodem kan dringen.
 • Een gronddoek werkt eigenlijk helemaal niet zo goed tegen kruidgroei. Ook op het gronddoek vallen bladeren en zand. En die vormen na verloop van tijd een ideaal substraat voor kruidgroei. Zaden waaien aan met de wind of met vogels en beginnen te kiemen.
 • En zeg nu zelf, vind jij zo'n gronddoek mooi?

Hoe ga je ongewenste kruidgroei dan wel tegen?

Hoe vermijd je de groei van ongewenste kruiden tussen een (nieuwe) aanplant?

 • Kies voor goedkope bodembedekkende planten als onderbegroeiing tussen beplantingsvakken met heesters. Voor lage bodembedekkende struiken is de plantdichtheid 1,5 à 2 planten/m². Mogelijke soorten zijn: Spiraea japonica, Stephanandra incisa, Cornus sericea ‘Kelseyi’, Ligustrum obtusifolium ‘Massif’ , Rubus pentalobus
 • Gebruik eventueel een biodegradeerbare worteldoek. Die is gemaakt van cocos en biofilm uit zetmeel of weedtex gemaakt op basis van maïsolie (= Bioweedtex) en is volledig recycleerbaar, composteerbaar en biologisch afbreekbaar.
 • Breng eenmalig houtsnippers aan tussen de beplanting. De houtsoort is niet zo bepalend, maar let wel op dat er geen schors bij zit, want dat werkt verzurend. Houtsnippers kunnen zowel van loofhout als van dennenhout afkomstig zijn, of van oude paletten die gemalen worden.
 • Kies voor een beplanting met een natuurlijke gelaagdheid: boomlaag, struiklaag en kruidlaag. Snoei de struiken niet elk jaar kort, plant ze op de juiste afstand zodat ze kunnen uitgroeien in hun natuurlijke vorm en zo de bodem bedekken.
 • Plant vaste kruidachtige planten iets dichter bij elkaar dan aangeduid in de catalogus. Zo groeien ze vlugger dicht en verminderen ze de kans op ongewenste kruiden. Gemiddeld komt dit neer op een dichtheid van 7-9 planten/m² bij vaste planten. Kies wel best niet voor woekersoorten.
 • Vermijd het constant schoffelen tussen planten. Hiermee stimuleer je pionierplanten, verstoor je de grond, en krijg je net meer ongewenste kruidgroei.

Een specifieke vraag?

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met de dienst omgeving of handhaving – team omgeving.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.