Veelgestelde vragen over wonen

Hoofdthemas

Wanneer heb ik recht op een huursubsidie?

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie van de Vlaamse overheid moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je over een laag inkomen beschikken. Je komt in aanmerking als je van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning bent verhuisd of wanneer je dakloos was en nu een woning betrekt. Wie naar een woning van een sociaal verhuur kantoor verhuisde, komt ook in aanmerking. Je moet je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij om recht te hebben op de huursubsidie.

Meer info en details kan je vinden op: Tegemoetkoming in de huurprijs (De Vlaamse huursubsidie)

of op de webpagina: Voor wie is de Vlaamse huursubsidie? | Vlaanderen.be

Kan het Woonloket mij helpen bij het zoeken naar een woning?

Het Woonloket is een centraal aanspreekpunt voor al je vragen rond wonen. Echter, het helpen zoeken naar een woning kunnen we niet doen. We kunnen tijdens een gesprek een aantal tips en tricks geven die nuttig zijn bij je zoektocht naar een geschikte woning. 

Meer info en details kan je vragen via: Het woonloket

Hoe vraag ik de huurpremie aan als ik al vier jaar op de wachtlijst voor sociale woningen sta?

De Huurpremie kan je niet zelf aanvragen. Zodra je vier jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staat, zal de dienst Huurpremie van Wonen in Vlaanderen een aanvraagformulier opsturen. Dit aanvraagformulier moet je invullen en samen met een kopie van je huidige huurcontract, naar de dienst Huurpremie van Wonen in Vlaanderen, terug sturen. Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het invullen van de papieren, dan kan je terecht bij het Woonloket van Stad Oostende.

Meer info en details kan je vinden op: De Vlaamse huurpremie

Neem contact op met Het woonloket

Mijn huurwoning is van een slechte kwaliteit en de eigenaar lost de gebreken niet op. Wat kan ik doen?

Indien je huurwoning gebreken vertoont en de eigenaar deze niet oplost, dan kan je als huurder een aantal stappen ondernemen. Je schrijft best eerst een aangetekende brief naar de eigenaar met een overzicht van de problemen in je woning. Zo heb je een bewijs dat je de eigenaar hebt ingelicht. De Huurdersbond kan jou eventueel helpen met het opmaken van zo’n brief.

Wanneer de eigenaar na het ontvangen van deze brief niets aan de gebreken doet, dan kan je bij de dienst Handhaving – team Wonen van Stad Oostende een klacht indienen. Een woningcontroleur van de Stad komt de woning onderzoeken en maakt hier een verslag van op. Dit verslag stuurt de dienst Handhaving naar jou en de eigenaar. Zo weet de eigenaar welke gebreken er aan de woning zijn. Indien de eigenaar de vereiste werken uitvoert, dan kan de woning na een tweede controle terug conform worden verklaard. Voert de eigenaar de werken niet uit, dan kan de burgemeester de woning ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaren.

Meer info en details kan je vinden op:

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Wat is verschil tussen een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring?

Indien de Dienst Handhaving- team Wonen je huurwoning heeft gecontroleerd en de eigenaar heeft de vereiste werken niet uitgevoerd, dan kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren. Wanneer een woning ongeschikt is verklaard, dan kan de zittende huurder in de woning blijven wonen. De eigenaar riskeert een heffing te moeten betalen een jaar na datum van het besluit. Als de zittende huurder verhuist dan mag de eigenaar de woning niet opnieuw verhuren. Als de eigenaar binnen het jaar na het besluit het nodige doet, dan kan het besluit na een tweede woningcontrole, worden opgeheven.

Bij een besluit onbewoonbaarverklaring zijn de gevolgen voor de zittende huurder verregaand. Een woning is onbewoonbaar wanneer de gebreken in de woning een groot risico inhouden voor de veiligheid en gezondheid van de huurder. De huurder moet de woning zo spoedig mogelijk verlaten. In deze situatie helpt het team Woonbegeleiding de huurder met het zoeken naar een oplossing. Er kan eventueel voor noodopvang gekeken worden.

Meer info en details kan je vinden op: Wat is woningkwaliteit?

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Ik heb een pand gekocht en wil dat pand verbouwen. Ben ik de belasting op leegstaande, verwaarloosde ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen dan verschuldigd?

Neen, de belastingverordening heeft enkel betrekking op panden die op het Leegstandsregister, de inventaris 'verwaarlozing' of inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' staan. Ben je eigenaar van een woning en/of gebouw die/dat niet op de inventaris of het register staat, dan is de verordening niet van toepassing en hoef je geen extra belasting te betalen.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Hoe komt mijn eigendom op de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'Ongeschikt-onbewoonbaar' of op het Leegstandsregister, terecht?

Een woning in Vlaanderen moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van gezondheid, veiligheid en kwaliteit. De normen liggen vast in regelgeving. Hiervan kunnen we niet afwijken.

Wanneer door de woningcontroleur vastgesteld wordt dat er ernstige gebreken zijn aan een woning, kan deze op de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' terechtkomen. Voorbeelden van gebreken zijn brandgevaar, gevaar op elektrocutie, valgevaar, ernstige schimmelvorming, … .

Een woningcontrole kan gebeuren na:

 • een klacht van een huurder, buren, hulpverleners, ….
 • een aanvraag van een huursubsidie van een huurder
 • een multibelactie ( Panden die vermoedelijk onvergund zijn opgesplitst,  worden systematisch aan een onderzoek onderworpen inzake woningkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. Meer informatie over multibel lees je hier)

Alle partijen (huurders én verhuurders) ontvangen via aangetekende zending het verslag van het woningonderzoek en het technisch verslag waarin alle gebreken staan opgesomd. Alle partijen kunnen daar schriftelijk op reageren. Eigenaars die kunnen aantonen dat ze de woning snel in regel zullen en kunnen brengen kunnen een opname in de inventaris vermijden.  Pas nadat iedereen schriftelijk kon reageren, wordt er beslist.

Naast woningkwaliteit is er nog de problematiek van leegstand en verwaarlozing. Deze wordt vastgesteld door dienst Handhaving-team Wonen.  

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Mijn woning is ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Kan ik tegen deze beslissing in beroep gaan?

Jazeker, tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse Minister van Wonen.

 • Het beroep dien je met een beveiligde zending in op volgend adres:  Wonen in Vlaanderen, afdeling Premies & Woningkwaliteit, Team Handhaving, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C, 1000 Brussel.
 • De maximale termijn om beroep in te dienen is 30 dagen vanaf de betekening van de beslissing.
 • De eigenaar of bewoner dient het beroep zelf in of laat dit doen door iemand die hem/haar rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
 • In het beroepschrift vermeld je het volgende: het adres van de woning, de beslissing waartegen je beroep indient en de reden van het beroep.
 • Op het moment van het beroep, moet de woning nog als dusdanig bestaan.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Mijn eigendom dreigt opgenomen te worden in het leegstandsregister en/of de inventaris 'verwaarlozing'. Kan ik hiertegen in beroep gaan?

Jazeker, tegen de vaststelling kan je beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Het beroep dien je met een beveiligde zending in op volgend adres:  Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.  
 • De maximale termijn om beroep in te dienen is 30 dagen ingaand de dag na die van de kennisgeving
 • De eigenaar dient het beroep zelf in of laat dit doen door iemand die hem/haar rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
 • In het beroepschrift vermeld je het volgende:
  • de identiteit en adres van de indiener.
  • de aanwijzing van de administratieve akte van verwaarlozing en/of leegstand van het onroerend goed waarop het beroepschrift betrekking heeft.
  • Jouw argumentatie waarmee je de vaststelling wil betwisten.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het beroepschrift en betekent zijn 
  beslissing aan de indiener binnen een termijn van 90 dagen.
 • Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van de bevoegde overheid onherroepelijk.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Hoe weet ik als nieuwe eigenaar dat mijn pand op de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' en/of op het Leegstandsregister, staat?

Deze informatie moet worden opgenomen in de notariële akte van de aankoop van jouw eigenaar. Als eigenaar zou je op de hoogte moeten zijn.

Zodra de stad in kennis gesteld wordt van de verkoop, brengt ze de nieuwe eigenaar nogmaals persoonlijk op de hoogte. Je krijgt dan ook een toelichting over de vrijstelling van één jaar en de bijkomende vrijstellingsmogelijkheden.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Wat is het doel van de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen?

Het doel van dit beleid is om panden die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen binnen een redelijke termijn terug in regel te stellen. Elke burger heeft recht op een kwaliteitsvolle woning. Het is de bedoeling dat je jouw eigendom zo snel als mogelijk weer in orde brengt om belastingen te vermijden.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Ben ik onmiddellijk belastingen verschuldigd wanneer mijn pand op de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'Ongeschikt-onbewoonbaar' of op het Leegstandsregister komt?

Vroeger was dat inderdaad het geval. Sinds 1 januari 2020 krijgen eigenaars één jaar tijd om een oplossing te zoeken. De eigenaar van het zakelijk recht wordt dus tijdelijk vrijgesteld van belastingen gedurende een periode van één jaar.

Pas als op het einde van de periode blijkt dat het pand niet is geschrapt uit de inventaris en er niet tijdig een aanvraag tot aanvullende vrijstelling werd ingediend, moet je de belasting alsnog betalen.

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Wat als mijn pand na één jaar nog op de inventaris staat? Ben ik de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen dan verschuldigd?

Neen, je kan een (aanvullende) vrijstelling aanvragen. Er zijn heel wat mogelijkheden voorzien:

 • Vrijstelling voor een belastingplichtige met beperkte handelingsbekwaamheid.
 • Vrijstelling voor nieuwe houders van het zakelijk recht.
 • Vrijstelling voor renovatie: er kunnen bijkomend 2 schijven van een jaar aangevraagd worden.
 • Vrijstellingen voor onroerende goederen, woningen en/of gebouwen erkend als monument.
 • Vrijstelling voor woningen die getroffen zijn door een ramp.
 • Vrijstellingen voor woningen en/of gebouwen die onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure. Dit gaat over geschillen waarvoor de bevoegde rechtbank een verzegeling heeft uitgesproken, of een gerechtelijk expert heeft aangesteld, waardoor het gebruik van het eigendom tijdelijk onmogelijk is. 
 • Vrijstellingen voor woningen, opgenomen in het leegstandsregister en gelegen boven een gebouw dat effectief in gebruik is en waarvan de gevelbreedte beperkt is.
 • Vrijstellingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Vrijstelling wegens het aanvragen van de schrapping van leegstaande woningen en/of gebouwen.
 • Vrijstellingen voor woningen waarvoor met een Sociaal Verhuurkantoor een renovatieovereenkomst of een intentieverklaring tot verhuur werd afgesloten.

De procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de belasting kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Hoe vraag ik een vrijstelling aan voor de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen?

De bevoegde dienst Handhaving, team Wonen, zal je hierin begeleiden. De informatie wordt je schriftelijk bezorgd. Bovendien verwittigt de dienst je nogmaals schriftelijk wanneer je vrijstelling dreigt te vervallen. Zo kan je alsnog actie ondernemen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om de herinnering van de dienst af te wachten, maar zelf je dossier op te volgen.

Voor meer en volledige informatie verwijzen we naar de bekendmaking 'Belastingverordening op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand'.

De procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de belasting kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

Hoe kan ik mijn pand laten schrappen van de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'Ongeschikt-onbewoonbaar' of van het Leegstandsregister?

Elke schrapping moet je zelf aanvragen. Omdat de voorwaarden voor de schrapping voor elke inventaris anders zijn, neem je best contact met de dienst handhaving-team wonen. 

De procedure voor de aanvraag tot schrapping van een pand uit de inventaris/ het register, kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

Heb je nog vragen? Neem contact op de dienst Handhaving-team Wonen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.