Aanvraag vergund geachte toestand

Over de jaren werden steeds meer panden opgedeeld. Vaak gaat dit over eengezinswoningen die omgevormd werden naar meergezinswoningen of meergezinswoningen waarvan het aantal woonentiteiten werden gewijzigd.

Het verminderen of het vermeerderen van het aantal woonentiteiten is steeds vergunningsplichtig. Bij de verkoop van een pand of woonentiteit(en) is de notaris steeds verplicht de vergund(e) (geachte) stedenbouwkundige situatie van het pand te achterhalen en de potentiële koper de correcte gegevens mee te delen.

Hier kunt u de stedenbouwkundige vergunde toestand van een pand of woonentiteit(en) opvragen.

Aanvraag vergund geachte toestand

Uw aanvraag kost 41,50 euro. De Stad streeft ernaar uw aanvraag binnen een (orde)termijn van 45 dagen te behandelen.

De beslissing wordt gebaseerd op basis van de ingediende documenten, historische inschrijvingen in het bevolkingsregister, kadastrale fiches, processen-verbaal, historische bouwvergunningen en archiefdossiers. Het tegenbewijs kan niet meer geleverd worden eens de constructie één jaar als vergund geacht opgenomen is in het vergunningenregister.  

Via een attest wordt u op de hoogte gebracht van de conclusie en de vergund(e) (geachte) toestand van het pand of de woonentiteit(en). Dit attest wordt, in voorkomend geval, ook aan de eigenaars van het pand bezorgd.

Indien u beroep wenst aan te tekenen tegen een beslissing over of weigering tot opname als vergund geacht in het vergunningenregister, moet u zich binnen een termijn van 45 dagen na de beslissing richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.