Verkiezingen 2019: veelgestelde vragen

Moet ik gaan stemmen?

Ja. Als u stemgerechtigd bent, moet u verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Dit geldt ook voor niet–Belgen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven.

In België geldt een opkomstplicht. Dit wil zeggen dat u moet deelnemen, maar niet verplicht bent om een stem uit te brengen. U kan dus blanco stemmen.

Wanneer ontvang ik mijn oproepingsbrief?

Alle personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt met de post verstuurd. Uw brief wordt ten laatste op 11 mei 2019 naar u verzonden. U zal de brief begin mei in de bus mogen verwachten.

Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen of ik ben mijn oproepingsbrief verloren, wat moet ik doen?

U kan vanaf maandag 20 mei tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de stadsbalie van het stadhuis. Dit is zonder afspraak. Dit gebeurt op vertoon van uw identiteitskaart en is gratis. De dienst verkiezingen is uitzonderlijk geopend op zaterdag 25 mei van 09u00 tot 12u00 en op zondag 26 mei van 08u00 tot het einde van de stemming (16u00).

Waar moet ik stemmen?

Op 26 mei 2019 biedt u zich met uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart aan in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief.

Kan ik bij volmacht stemmen?

Indien u niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan een andere kiezer dit in uw naam doen. U geeft die andere kiezer dan een ondertekende volmacht, uw oproepingskaart en het attest waarmee u bewijst dat u zelf niet kan gaan stemmen.

De persoon aan wie u de volmacht geeft (oftewel de ‘volmachtdrager’), overhandigt deze drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.

De volmachtdrager moet aansluitend ook de volgende documenten voorleggen:

 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen oproepingskaart

In welke gevallen kan ik bij volmacht stemmen?

U kan een andere kiezer een volmacht geven als u zelf niet in staat bent om te stemmen:

 • omwille van medische redenen. U toont dit aan met een medisch attest.
 • omwille van beroeps- of dienstredenen. U toont dit aan met een attest van de werkgever.
 • omwille van studieredenen. U toont dit aan met een attest van de directie van de onderwijsinstelling.
 • omwille van uw geloofsovertuiging. U toont dit aan met een attest van de religieuze overheid.
 • omdat u (of iemand van uw gezin of met wie u samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. U toont dit aan met een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven.
 • omdat u verblijft in een gevangenis. U toont dit aan met een attest van de directie van de gevangenis
 • omdat u tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. U toont dit aan met een attest van de burgemeester van uw woonplaats. U kan dit attest aanvragen bij het stadsloket tot en met 25 mei 2019 mits voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat u in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Indien u in de onmogelijkheid bent om bewijsstukken voor te leggen, dient u een verklaring op eer in te bezorgen.

Aan wie kan ik volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan elke kiezer die in Oostende woont en stemplichtig is voor alle verkiezingen waarvoor u moet stemmen. De volmachtdrager kan slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat.

Kan ik als niet-Belg een volmacht krijgen van mijn Belgische echtgeno(o)t(e)?

De persoon aan wie u een volmacht geeft (oftewel de volmachtdrager) moet stemplichtig zijn voor alle verkiezingen waaraan de volmachtgever moet deelnemen.  

Een Nederlander kan niet stemmen voor de Federale en Vlaamse verkiezingen. Hij of zij kan in dit geval dus niet optreden als volmachtdrager.

Wat als ik niet kan gaan stemmen en geen volmacht wil geven?

In België geldt een opkomstplicht. Als u niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft, bent u wettelijk niet in orde. Wij raden u aan om de vrederechter de nodige verantwoordingsstukken te bezorgen om uw afwezigheid zo goed mogelijk te verantwoorden. Eventueel kan u deze documenten ook afgeven aan de stadsbalie van het stadhuis. Wij bezorgen dan de stukken aan de vrederechter.

U kan deze verantwoordingstukken op 2 manieren bezorgen:

 • U bezorgt de documenten rechtstreeks aan de dienst verkiezingen van de stad Oostende (dienst verkiezingen – Vindictivelaan 1 – 8400 Oostende)
 • U bezorgt de documenten onrechtstreeks aan de voorzitter van het stembureau via een vriend of een familielid die naar het stembureau gaan waar u moet stemmen.
 • U bezorgt de documenten rechtstreeks aan de vrederechter (Vredegerecht – vrederechter – afwezigheid verkiezingen, Canadaplein, 8400 Oostende).

Hoe weet ik of ik moet zetelen als bijzitter of voorzitter?

Het aanstellen van bijzitters of voorzitters gebeurt door de Vrederechter.  De aanstelling gebeurt in de loop van april 2019.

Kan ik stemmen in het buitenland?

Neen. Het is niet mogelijk om te stemmen in een Belgische ambassade of consulaat. Enkel Belgen met een domicilie in een Belgische gemeente mogen deelnemen aan de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.