De Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling (VK’s) zijn een meldpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. Indien professionelen of politie een ongerustheid hebben over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kunnen zij contact opnemen met een VK. Gewone burgers kunnen niet rechtstreeks bij hen terecht, wel na een doorverwijzing van een hulpverlener of hulplijn 1712. De centra hebben als doel kindermishandeling te detecteren, bespreekbaar te maken en te voorkomen. Ze bieden hulpverlening om de mishandeling te stoppen en veiligheid te installeren voor de betrokken kinderen.

De vertrouwenscentra zijn bereikbaar voor advies, consult en coaching. Je kan er een casus anoniem bespreken voor advies.

Wanneer er wordt ingeschat dat een tussenkomst van een Vertrouwenscentrum nodig is, kan je dit als hulpverlener bespreken en verder afstemmen welke volgende stappen wenselijk zijn. Het Vertrouwenscentrum start eventueel een traject en stemt verder af met alle betrokken hulpverlening over diagnostiek, verdere hulpverleningstappen en/of gesprekken met ouders en kinderen. Ze gaan in gesprek met de verschillende gezinsleden om de onderliggende patronen in kaart te brengen. Daarbij stellen ze de veiligheid en het welzijn van het kind prioritair. Ze zoeken samen naar gepaste oplossingen en introduceren hierbij vaak verdere hulpverlening. Ze proberen zoveel mogelijk met ouders en kinderen samen te werken.

Onderzoek Maatschappelijke noodzaak (MANO)

Je kan beroep doen op deze procedure als de fysieke of psychische integriteit van een minderjarige in het gedrang is, en als alle mogelijkheden tot vrijwillige samenwerking zijn uitgeput. Het motivatiedocument wordt ingediend als aan alle criteria voldaan wordt. Binnen deze procedure heeft het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 65 werkdagen de tijd om een antwoord te geven op de vraag of hulp maatschappelijk noodzakelijk is. Indien hulp niet maatschappelijk noodzakelijk is, wordt er bekeken met de aanmelder hoe het gezinssysteem verder kan worden begeleid. Indien hulp wel maatschappelijk noodzakelijk is en het gezinssysteem is akkoord met de vooropgestelde hulp, wordt dit in een hulpverleningsplan vastgelegd en is er een opvolging vanuit het Vertrouwenscentrum.

Indien hulp maatschappelijk noodzakelijk is maar het gezinssysteem hulp weigert, wordt de verontrusting in een kort verslag overgemaakt aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.

De hulpverlening is gratis.

Waar

Adres: Blankenbergse Steenweg 112, 8000 Brugge

T 050/34.57.57

Bereikbaarheid

Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.