Veranderen van voornaam

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Aangifte voornaamswijziging

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde voornaam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister (of indien u in het buitenland bent ingeschreven, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats).

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan dient de andere ouder een schriftelijke goedkeuring te bezorgen.

De procedure duurt maximaal drie maanden. Door de voornaamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen (identiteitskaart, rijbewijs of reispas).

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (indien u niet in België bent geboren) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een uittreksel uit het strafregister (indien u niet in België bent ingeschreven).

Bedrag

Een voornaamsverandering is gratis.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.


Een familienaam wijzigen kan ook.