Voorontwerp

FASE VAN HET PROJECT

Je project bevindt zich in de fase ‘voorontwerp’. In deze fase ben je eigenaar van een pand of site en wens je te weten te komen of een door jou reeds op punt staand ontwikkelingsvoorstel haalbaar is. Op dit adviesmoment heb je al een concreet dossier dat klaarstaat voor het indienen als aanvraagdossier omgevingsvergunning. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijke fase advies van het Stadsatelier in te winnen. Tijdens de zitting zal de nadruk eerder liggen op de architecturale beoordeling waarbij alle facetten zoals eerder beschreven mee in overweging genomen worden. Ook de inschakeling van het team Omgevingsvergunningen is hier van belang om een correct verwachtingspatroon op te bouwen.

Staat je project nog niet zo ver, klik dan even terug naar de pagina ‘contextanalyse’ of ‘concept’.

WAT HEB JE NODIG?

In deze eerste fase vraagt het Stadsatelier de volgende documenten over te maken en mee te nemen naar het overleg: voldoende gegevens/input om het project te kunnen beoordelen. Elk dossier dient minimum volgende gegevens te bevatten:

 • Algemene kadering binnen de omgeving (foto’s omgeving, analyse omgeving, omgevingsplan, luchtfoto, enz.)
 • Beschrijvende nota (programma van eisen en beweegredenen, rendabiliteitsmodel, aftoetsen van geldende voorschriften RUP, aftoetsen van de geldende parkeernorm, etc.)
 • Gedetailleerde inplanting en relatie met het openbaar domein voldoende weergeven met aandacht voor de onbebouwde omgeving, zoals de inrichting van het maaiveld (inplanting t.o.v. de aanpalende weg, perceelgrenzen, weergave van de elementen aanwezig op het openbaar domein, dwarsprofiel van het openbaar domein, enz.)
 • Algemene maatvoering (kroonlijsthoogte, nokhoogte, totale bouwbreedte, - diepte, enz.)
 • Mobiliteit (afmetingen inrit, parkeer- en fietsenstalling, hellingspercentages, enz.)
 • Bij aangepast dossier: aanduiding wijzigingen t.o.v. het voorgaande dossier

Je kan hier het format voor dossiersamenstelling, afhankelijk van de fase waarin het zich bevindt, downloaden.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Een sessie van het Stadsatelier verloopt in drie delen, de toelichting door de architect, bouwheer of eigenaar, het gesprek en de adviesvorming.

TOELICHTING DOOR ARCHITECT

De architect krijgt de gelegenheid het project en de ontwerpkeuzes toe te lichten. Tijdens de vergadering van de kwaliteitskamer wordt van de architect verwacht dat hij een heldere power point presentatie geeft. De stad voorziet in de nodige apparatuur.

GESPREK

In deze fase wordt tijd gemaakt voor informatieve vragen, kunnen de leden van de kwaliteitskamer verder ingaan op de achterliggende motivering van ontwerpkeuzes en suggesties geven naar de verdere uitwerking van het project. Het is hier steeds de bedoeling het project naar een hoger niveau te tillen en een meerwaarde te creëren voor het project en zijn omgeving.

ADVIESVORMING

Nadat de architect de vergadering verlaten heeft formuleert de kwaliteitskamer haar advies. De kwaliteitskamer geeft duidelijk aan of het advies positief is en welke elementen voor hen essentieel zijn om mee te nemen in het verdere ontwerpproces.

Het Stadsatelier baseert haar advies op volgende aspecten, of houdt hier minstens rekening mee bij de begeleiding en advisering van dossiers:

 • Inpassing in de bestaande ruimtelijke context (o.a. relatie met de bestaande bebouwing en publieke ruimte) en in de bestaande juridische en ruimtelijke kader.
 • Toegevoegde waarde van het project voor de bewoners, maar ook voor de omgeving, zowel programmatisch als qua architecturaal voorkomen.
 • Duurzaamheid in de ruime zin (inclusief spaarzaam ruimtegebruik, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, innovatieve woonvormen, wateropvang en fietsgebruik, behoud en versterken van groen, doorwaadbaarheid en toegankelijkheid op buurtniveau, enz.)
 • Beelbepalende kwaliteiten zoals de relatie van de schaal van het project tot haar context, het ruimtelijke ontwikkelingskader waarin het project zich inschrijft (op welke manier is het een voorbeeldproject)
 • Architecturale kwaliteit:
  • Massa, structuur, detaillering, materiaalkeuze
  • Woon- en gebruikskwaliteit

Plaats mij op de agenda!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.