Vorige fase: opmaak start- en procesnota

Hoofdthemas

In de vorige fase van het RUP Kustfront (herziening Mediacenter) werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen

onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

Over de startnota werd een publieke raadpleging met participatiemoment gehouden en een adviesronde. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde planopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor het RUP Kustfront (herziening Mediacenter) vond de publieke raadpleging plaats tussen 19/11/2021 en 18/01/2022 en werd een participatiemoment georganiseerd op 11/01/2022. Na de publieke raadpleging werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van stad Oostende te raadplegen.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.