Vorige fases

Hoofdthemas

Plenaire vergadering 

In de vorige fase bevond het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) zich in de fase ‘plenaire vergadering’. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht.  

Voor het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) startte de plenaire vergadering op 24 april 2022 en eindigde deze op 15 mei 2022. 

Scopingfase 

In de tweede fase werd de scopingnota van het RUP Kustfront (herziening Projectzone 1) opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Binnen het plangebied zijn geen seveso’s gelegen en binnen de doelstellingen van het RUP worden geen nieuwe seveso’s toegelaten. Als gevolg moet er geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt worden. Dit werd ook bevestigd via www.milieuinfo.be/rvr

Op 24 februari 2022 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. De dienst MER besloot op 13 april 2022 dat enkele aanpassingen noodzakelijk waren alvorens kon bepaald worden. Op basis van de opmerkingen werd de scopingnota aangepast en opnieuw ingediend ter screening op 20 juni 2022. Op 22 juni 2022 werd door MER Vlaanderen beslist dat voor het voorliggend RUP geen plan-MER moet opgemaakt worden en het dus screeningsgerechtigd is. 

Naast de scopingnota werd de procesnota 02 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld. 

Opmaak start- en procesnota 

In de eerste fase van het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.  

Over de startnota werd een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde planopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment. 

Voor RUP Kustfront (herziening projectzone 1) vond de publieke raadpleging plaats tussen 26 november 2021 en 24 januari 2022 en werd een participatiemoment georganiseerd op 11 januari 2022. Na verloop van de 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van stad Oostende te raadplegen. 

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.