Vorige fasen

Hoofdthemas

Opmaak scopingnota

In de derde fase wordt de scopingnota van het RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Binnen het plangebied, dat de volledige stad Oostende omvat, waren bij de adviesvraag drie seveso-inrichtingen aanwezig. Deze seveso-inrichtingen zijn niet het onderwerp van het RUP, het doel is een kader scheppen voor het bestaand erfgoedbestand in Oostende. Als gevolg besloot het Team Externe Veiligheid op 28 september 2021 dat voor dit RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden.

Op 10 februari 2022 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. De dienst MER besloot op 4 april 2022 dat het RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ niet plan-MER-plichtig is en dus screeningsgerechtigd is.

Raadpleging publiek en adviesvraag

Over de startnota werd een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde plantopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ vond de publieke raadpleging plaats tussen 16 juni 2021 en 14 augustus 2021. Na verloop van de 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van de stad Oostende te raadplegen.

Verder werd een infomarkt met een korte toelichting over het RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ gehouden in de lokettenzaal van het stadhuis en in de bibliotheek tussen 15 juni 2021 en 15 juli 2021. In de periode van 24 juni 2021 tot 15 juli 2021 was een medewerker van het AG Stadsvernieuwing Oostende aanwezig tussen 15u-17u om te participeren met de geïnteresseerden.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.

Opmaak start- en procesnota

In de eerste fase van het RUP ‘bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’ werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.