Vorige fasen

Hoofdthemas

Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022. Deze documenten waren voorwerp van een openbaar onderzoek dat start op 14 maart 2022 en eindigt op 12 mei 2022. Adviezen en bezwaren werden aan de GECORO bezorgd, die op zijn beurt zijn verslag bezorgd heeft aan de gemeenteraad. Aansluitend werd het dossier definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2022.

Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP

In de vijfde fase werd op basis van de verkregen adviezen uit de plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag het ontwerp-RUP opgemaakt. Dit ontwerp-RUP met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022.

Opmaak voorontwerp – RUP en effect ontwerprapporten

In de vierde fase van het RUP werd het voorontwerp van het grafisch plan, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Naast deze documenten werd de procesnota 04 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

Na de opmaak van het voorontwerp wordt een plenaire vergadering of schriftelijk adviesvraag georganiseerd. Dit houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht. Bij fysieke plenaire vergadering hebben de adviesinstanties de mogelijkheid om hun advies schriftelijk in te dienen of fysiek mee te nemen naar de vergadering. Deze vindt ten vroegste plaats 21 dagen na het versturen van de adviesvraag.

Voor het RUP Nieuwe stad werd de adviesvraag verstuurd op 5 oktober 2021 en liep de schriftelijke plenaire vergadering tot en met 26 oktober 2021. Na de adviezen te ontvangen en werd het RUP waar nodig bijgesteld. Het resultaat is het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Opmaak scopingnota

In de derde fase werd de scopingnota van het RUP Nieuwe Stad opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Binnen het plangebied zijn geen seveso’s gelegen en binnen de doelstellingen van het RUP worden geen nieuwe seveso’s toegelaten. Als gevolg moet geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt worden. Dit werd bevestigd via de RVR-toets.

Op 15 april 2020 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. Op vraag van de dienst MER werd de scopingnota herwerkt en werd deze op 9 november 2020 opnieuw naar de dienst MER gestuurd om te bepalen of een plan-MER nodig is. De dienst MER besloot op 14 december 2020 dat het RUP Nieuwe Stad niet plan-MER-plichtig is en dus screeningsgerechtigd is.

Naast de scopingnota werd de procesnota 02 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

Raadpleging publiek en adviesvraag

Over de startnota werd een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde plantopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor RUP Nieuwe Stad vond de publieke raadpleging plaats tussen 29 juli 2019 en 27 september 2019 en werd een participatiemoment georganiseerd op 28 augustus 2019. Na verloop van de 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van de stad Oostende te raadplegen.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.

Opmaak start- en procesnota

In de eerste fase van het RUP Nieuwe stad werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.