Vorige fasen

Hoofdthemas

Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP

In de vijfde fase werd op basis van de verkregen adviezen uit de plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag het ontwerp-RUP opgemaakt. Dit ontwerp-RUP met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2024.

Opmaak voorontwerp – RUP en effect ontwerprapporten

In de vierde fase van het RUP werd het voorontwerp van het grafisch plan, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Naast deze documenten werd de procesnota 04 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document die het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

Na de opmaak van het voorontwerp wordt een plenaire vergadering of schriftelijk adviesvraag georganiseerd. Dit houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht. Bij fysieke plenaire vergadering hebben de adviesinstanties de mogelijkheid om hun advies schriftelijk in te dienen of fysiek mee te nemen naar de vergadering. Deze vindt ten vroegste plaats 21 dagen na het versturen van de adviesvraag.

Voor het RUP Plassendale - Oostende vond de schriftelijke plenaire vergadering plaats van 15 november 2023 tot en met 5 december 2023. Na de adviezen te hebben ontvangen, werd het RUP waar nodig bijgesteld. Het resultaat is het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

RUP_Plassendale_StedenbouwkundigeVoorschriften_PV.pdf528,4 Kb(pdf)

RUP_Plassendale_Toelichtingsnota_PV.pdf15,8 Mb(pdf)

RUP_Plassendale_Grafischplan_PV.pdf266,4 Kb(pdf)

RUP_Plassendale_Procesnota_PV.pdf655,7 Kb(pdf)

Opmaak scopingnota 

In de derde fase werd de scopingnota van het RUP ‘Plassendale – Oostende’ opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Binnen het plangebied zijn er geen Seveso-inrichtingen aanwezig en het behoort niet tot de doelstelling van het plan om deze toe te laten. Volgens de RVR-toets (uitgevoerd op 13/06/2022) werd geconcludeerd dat voorliggend RUP niet moet worden voorgelegd aan Team Externe Veiligheid en dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient te worden opgemaakt. 

Op 28/06/2023 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst-MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. Op 11/08/2023 werd beslist door MER Vlaanderen dat enkele aanpassingen noodzakelijk waren alvorens kon bepaald worden of het RUP Plassendale - Oostende screeningsgerechtigd was. Op basis van hun opmerkingen werd de scopingnota aangepast en opnieuw ingediend ter screening op 21/08/2023. Op 29/08/2023 werd door MER Vlaanderen beslist dat voor het voorliggend RUP geen plan-MER moet opgemaakt worden en het dus screeningsgerechtigd is. 

RUP_Plassendale_Scopingnota_Scopingfase.pdf16,3 Mb(pdf)

RUP_Plassendale_Procesnota_Scopingfase.pdf653,4 Kb(pdf)

Raadpleging publiek en adviesvraag

Over de startnota werd een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde plantopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor RUP Plassendale vond de publieke raadpleging plaats tussen 13 april 2022 en 11 juni 2022 en werd een participatiemoment georganiseerd op 5 mei 2022. Na verloop van de 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van de stad Oostende te raadplegen.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.

Opmaak start- en procesnota

In de eerste fase van het RUP Plassendale werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.