Vorige fasen

Hoofdthemas

Opmaak scopingnota 

In de derde fase werd de scopingnota van het RUP ‘Stene Noord - Plassendale’ opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Binnen het plangebied, alsook in de directe omgeving hiervan, zijn één/meerdere Seveso-inrichtingen aanwezig. Met het voorliggend plan worden deze niet uitgesloten uit het plangebied. Hierdoor was het Team Externe Veiligheid op 06/04/2022 van oordeel dat een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden. Deze wordt simultaan met het RUP opgemaakt. 

Op 15/05/2023 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst-MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. Op 20/07/23 werd beslist door MER Vlaanderen dat enkele aanpassingen noodzakelijk waren alvorens kon bepaald worden of het RUP Stene Noord - Plassendale screeningsgerechtigd was. Op basis van hun opmerkingen werd de scopingnota aangepast en opnieuw ingediend ter screening op 25/07/23. Op 01/08/23 werd door MER Vlaanderen beslist dat voor het voorliggend RUP geen plan-MER moet opgemaakt worden en het dus screeningsgerechtigd is. 

Raadpleging publiek en adviesvraag

Over de startnota werd een publieke raadpleging met een participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kon iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde plantopties in de startnota. Dit kon op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Voor RUP Stene Noord - Plassendale vond de publieke raadpleging plaats tussen 14 januari 2022 en 14 maart 2022 en werd een participatiemoment georganiseerd op 16 februari 2022. Na verloop van de 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Het document is op de website van de stad Oostende te raadplegen.

Naast de startnota werd ook de procesnota opgemaakt. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.

Opmaak start- en procesnota

In de eerste fase van het RUP Stene Noord - Plassendale werd de start- en procesnota opgemaakt. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.