VZW Krijt - Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs

Hoofdthemas

VZW KRIJT - SAMENWERKEN AAN KANSRIJK EN BETAALBAAR ONDERWIJS

Pak onbetaalde schoolfacturen aan en ga in zee met een lokale trainee!

De komende jaren wil Stad Oostende de armoedetrend doen keren. Onderwijs is daarin een belangrijke pijler. Naast het leertraject blijkt ook de betaalbaarheid vaak een probleem en soms zelfs een reden tot afhaken.

Sinds het schooljaar 2021-2022 rolt Stad Oostende de actie ‘Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs’ uit in samenwerking met vzw Krijt. Vzw Krijt[1] leidde hiervoor verscheidene lokale trainers op uit het Stadspersoneel. Samen mét en op maat van de school kunnen die opgeleide trainers een bewust armoede- en kostenbeleid uitwerken. Voor scholen met een vaste brugfiguur neemt de brugfiguur hierin een voortrekkersrol.

Het doel van het traject is tweeledig:

 1. verhogen van de armoedevaardigheid van het personeel;
 2. verlagen van de financiële stress voor de ouders én de school.

Zes domeinen, drie pijlers

De lokaal opgeleide trainer biedt ondersteuning op zes verschillende domeinen. De school kiest zelf met welke domeinen ze prioritair aan de slag wil gaan.

 1. Visie op armoede: visie op kansarmoede en over kansarmoede zelf.
 2. Communicatie: schriftelijk en mondeling met ouders in (kans)armoede.
 3. Kostenbeleid: hoe kunnen scholen kosten verminderen?
 4. Schoolrekening: hoe stellen en volgen scholen die het best op?
 5. Participatie: hoe kunnen scholen leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om deel te nemen aan onderwijs en leerprocessen?
 6. Solidariteitsfonds: als er een sociale kas is, hoe kan een school die het best aanwenden en wat zijn manieren om ze te vullen?

Samen met de school werkt de trainer aan drie pijlers:

 1. Uitwerken van een structureel beleid via een werkgroep. Preventief werken staat hierbij centraal. Samen met de school (werkgroep) kijkt de trainer op welke manier kan omgegaan worden met de verschillende kostenposten voor de leerlingen met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties. Daarnaast gaat er aandacht naar het curatieve aspect en sociale invordering via onder andere een samenwerking met het lokale OCMW of het CAW. De basis voor het uitzetten van het beleid is de schoolfoto. Deze helpt de werkgroep om concrete verbeteracties te ontwikkelen.
 2. Sensibiliseren van het hele schoolteam rond armoede en kostenbeleid.
 3. Inzetten op netwerken met (armoede)organisaties en ideeën uitwisselen via ontmoetingsmomenten met andere scholen.

Zeven contactmomenten

Een traject is opgebouwd uit minimum zeven contactmomenten:

Het intakegesprek

 • Bespreken van de (wederzijdse) verwachtingen school – trajectuitvoerder.
 • Bespreken van een eerste invulling van de drie pijlers: wie zal deel uitmaken van de werkgroep? Wanneer sensibiliseren we het schoolteam? Hoe betrekken we andere organisaties?

Vanuit de school nemen volgende functies best deel aan dit gesprek: de directie, de GOK-, zorg- en leerlingbegeleiding, de brugfiguur, de administratie, leerkrachten en de pedagogische schoolbegeleiders.

Na het intakegesprek krijgt de school een aantal vragenlijsten voor de werkgroep, leerkrachten, ouders en leerlingen. Samen met een analyse van schooldocumenten rond kosten en armoedebeleid, vormen die vragenlijsten de basis voor de schoolfoto die de trainer voor de school uitwerkt.

De werkgroep

 • Minimum twee samenkomsten.
 • Eerste werkgroep: bespreken van de schoolfoto en bepalen op welke domeinen de school eerst acties zal ondernemen.
 • Tweede werkgroep: inplannen concrete doelen door middel van een actietekst.

Verdere input voor de tussentijdse samenkomsten van de werkgroep wordt verzekerd via mail of telefoon.

Vormingsmomenten

 • Organiseren van twee vormingsmomenten voor het voltallige schoolpersoneel.
 • Op de lancering: voorstellen project en de schoolfoto.
 • Op de pedagogische studiedag: sensibiliseren rond armoede en kosten.

De pedagogische studiedag wordt samen met de werkgroep uitgewerkt zodat de pedagogische studiedag aansluit bij de vragen van de school én de gekozen domeinen om aan te werken.

Het openvenstermoment

 • Gratis bijwonen van ontmoetingskansen tussen scholen, schoolbetrokken organisaties en experts.
 • Doel: uitwisselen van ervaringen, delen van tips en tricks en kennismaken met regionale organisaties.

Het terugkommoment

 • Evalueren van hoe de implementatie van de gekozen acties verloopt en/of de werkgroep verankerd is in de school.
 • Bespreken welke ondersteuning eventueel nog nodig is.

Vind je het ook hoog tijd om op jouw school een visie op armoede uit te werken? Ben je op zoek naar tips en tricks voor het personeel over hoe om te gaan met armoedesituaties in de klas? Mis je een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening? Wil je een duidelijke procedure voor het innen van schoolfacturen uitwerken? Of wil je gewoon méér info over het traject op maat?

Neem contact op met een van onderstaande lokale trainers:

[1] Vzw Krijt is ontstaan in juli 2020 uit een samensmelting van het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en de trajectwerking van de vzw Schulden op School.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.