Welke vraagstukken liggen op tafel

Hoofdthemas

Doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

  • Ontwikkelen van een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie met aandacht voor kwalitatieve en alternatieve woonvormen
  • Voldoende garanties inbouwen naar te verwachten densiteit en zuinig ruimtegebruik
  • De verhardingsgraad binnen het plangebied beheersen – aanzetten bieden tot ontharden
  • Specifieke aandacht voor zachte verbindingen en behoud van het groen karakter

Het plan geeft daarmee uitvoering aan:

  • De nood aan een duidelijk kader voor het vergunningenbeleid voor Raversijde met specifieke aandacht voor de inplanting van tweede verblijven
  • Differentiatie in het aanbod van woon/verblijfsvormen
  • Zachte verbindingen verankeren
  • Zoeken naar mogelijkheden voor vergroening