Praktische info: werken in het Stedelijk Onderwijs

Hoofdthemas

Het Stedelijk Onderwijs Oostende

Er zijn twee onderwijsinstellingen waarvoor de stad Oostende het schoolbestuur is; ze behoren tot het Deeltijds Kunstonderwijs.

Opleidingen in diverse beeldende kunstrichtingen worden verstrekt in de Kunstacademie aan Zee (Dr. Verhaeghestraat 7). Voor opleidingen muziek en woord kan je terecht in het Conservatorium aan Zee (Romestraat 36).

Tijdelijke aanstellingen in het Stedelijk Onderwijs Oostende

Jaarlijks zijn er tijdelijke betrekkingen te begeven in wervingsambten in het stedelijk onderwijs. Deze vorm van tewerkstelling is strikt geregeld door het ‘Decreet Rechtspositie’ (DRP) en is onderhevig aan diverse reglementaire bepalingen. Omdat kandidaten aan een aantal voorwaarden moeten voldoen (bijvoorbeeld beschikken over een gepast diploma, tijdig solliciteren, …), zal bij het solliciteren voor een tijdelijke aanstelling heel wat informatie worden opgevraagd. Tijdelijke aanstellingen kunnen na enkele jaren tot een vaste benoeming leiden en later tot de mogelijkheid om een bevorderingsambt of een leidinggevende functie uit te oefenen.


Uw profiel

  • bij indiensttreding bent u in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat door de wetgever voor dat ambt bepaald is;
  • u bent artistiek onderlegd in de vakspecialiteit die u opgeeft;
  • u wil graag uw artistieke competenties delen met anderen, en leerlingen de daaraan de gekoppelde vaardigheden bijbrengen;
  • u bent enthousiast en communicatief;
  • u bezit een ruime maatschappelijke belangstelling en treedt nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties, met interesse tegemoet;
  • u ondersteunt de doelstellingen van het onderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Elektronisch solliciteren

Solliciteren kan meteen digitaal

Met enige voorbereiding vraagt dit slechts een tiental minuten tijd.

Ook als laatstejaarsstudent kan u een sollicitatie invoeren. In de aanvullende opmerking op het sollicitatieformulier noteert u dat u nog niet gediplomeerd bent.
Let wel : zolang u als tijdelijke tewerkgesteld bent bij het Stedelijk onderwijs dient u elektronisch te solliciteren.

Elektronisch solliciteren voor een tijdelijke aanstelling

U heeft besloten om elektronisch te solliciteren? Uitstekend! U bespaart zich hierdoor een boel schrijfwerk, omslagen en postzegels (aangetekende zendingen!). Maar of u nu op papier solliciteert of via elektronische weg, in beide gevallen moet u zorgvuldig te werk gaan en het model volgen van de kandidaatstelling. U dient hiervoor een aantal gegevens bij de hand te hebben (vb. CV).

Let wel: wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw gegevens dient u deze zo snel mogelijk via e-mail door te geven aan de dienst onderwijs (onderwijs@oostende.be).
Gelieve zo volledig en precies mogelijk alle velden in te vullen. Vooral de informatie omtrent bekwaamheid, specialiteit en ervaring bepaalt of u in aanmerking komt. Onvolledige of verkeerde informatie kan er toe leiden dat u niet in aanmerking komt.


Waarvoor kunt u solliciteren en binnen welke termijn?

Deze toepassing laat u toe elektronisch te solliciteren voor een tijdelijke aanstelling in wervingsambten in ons stedelijk onderwijs.

Solliciteren kan meteen digitaal

De kandidaturen worden opgeslagen in een databank van de dienst onderwijs. Uw gegevens worden bewerkt en bijgehouden door de dienst onderwijs. Voor meer informatie kan u op deze dienst terecht (059/80.55.00). Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het stedelijk onderwijs en worden in geen geval aan derden meegedeeld. De regelgeving ter zake wordt nauwgezet toegepast, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de verwerking van persoonsgegevens.


Opgelet!

Om geldig te solliciteren moeten de gegevens tussen 01 mei en uiterlijk op 14 juni volledig zijn ingevuld. Na deze datum (vanaf 15 juni) kunt u geen gegevens meer toevoegen of aanpassen in uw oorspronkelijke kandidatuur (wijzigingen kunnen wel nog doorgegeven worden via e-mail naar onderwijs@oostende.be).

Vanaf 15 juni kunt u nog een nieuwe kandidatuur voor het stedelijk onderwijs ingeven, maar deze wordt beschouwd als een ‘spontane’ of ‘laattijdige sollicitatie’ en heeft bij de selectie uiteraard de laagste prioriteit. Als u nog vragen zou hebben, neem dan contact op met de dienst Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang (Stadhuis – eerste verdieping – Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende).

Elk schooljaar moet u uw sollicitatie opnieuw indienen.


Nuttige links i.v.m. het diploma