Werking + reglement + deontologische code Gemeenteraad

Hoofdthemas

De Gemeenteraad vergadert telkens de stadszaken dat vereisen en ten minste tien keer per jaar. 

In Oostende vergadert de Gemeenteraad in principe maandelijks in de gemeenteraadszaal op de eerste verdieping van het Stadhuis. Die vergaderingen hebben gewoonlijk plaats op de laatste maandag van de maand om 19.00 uur. In juli vergadert de Gemeenteraad niet.

De Stadssecretaris woont de vergaderingen bij en stelt er een (letterlijk) verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de Gemeenteraad goedgekeurd. Achteraf kan je de verslagen nalezen op de website of het videoarchief doorzoeken.

Notulen Gemeenteraad

Videoverslagen Gemeenteraad

De vergaderingen van de Gemeenteraad bestaan eigenlijk uit twee delen: de openbare vergadering, die iedereen kan bijwonen, en een besloten vergadering, die plaats heeft achter gesloten deuren. 

Tijdens de besloten vergadering worden de dossiers behandeld die betrekking hebben op personen en niet in het openbaar mogen worden besproken.

De Gemeenteraad kan maar beslissen als meer dan de helft van de gemeenteraadsleden aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan moet de burgemeester de vergadering opheffen. Om aanvaard te worden moet een voorstel worden aangenomen door meerderheid van de geldige stemmen.


De Gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente (a.h.w.) het parlement van de gemeente.

De Gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen is toevertrouwd.

Tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad behoren o.a.:

  • de goedkeuring van de gemeentebegroting en -rekening:
  • de gemeentebegroting is de raming van wat de gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht;
  • de gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en  uitgaven van het voorbije jaar.
  • de opmaak van de gemeentelijke reglementen:
  • bijvoorbeeld over de huisvuilophaling of in welke straat éénrichtingsverkeer geldt.
  • het beheer van de gemeentelijke goederen: alleen de Gemeenteraad kan beslissen dat de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt.
  • de personeelszaken: de Gemeenteraad benoemt, bevordert en ontslaat het personeel.

Samenstelling Gemeenteraad