Wat is de wijkraad?

Hoofdthemas

De wijkraden vergaderen met open deuren. U hoeft dit natuurlijk niet letterlijk te nemen, maar het betekent wel dat alle inwoners van een wijk de vergaderingen van hun wijkraad kunnen bijwonen. Elke wijkbewoner kan dus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de vergaderingen.

De locaties van de vergaderingen van de wijkraden die stipt starten om 19.00 uur zijn:

  • wijkraad Centrum: Conferentiezaal Stadhuis, Vindictivelaan 1.
  • wijkraad Westerkwartier-Vlaams Plein: OC De Schelpe, Elisabethlaan 32.
  • wijkraad Mariakerke-Nieuwe Koers: OC 't Viooltje, Violierenlaan 3B.
  • wijkraad Vuurtoren: OC De Ballon, Mansveldstraat 9.
  • wijkraad Stene: OC De Blomme, Chrysantenstraat 45.
  • wijkraad Konterdam-Meiboom: OC Schaperye, Steenovenstraat 86.
  • wijkraad Zandvoorde: OC 't Kasteeltje, Kasteelstraat 22B.
  • wijkraad Raversijde: OC Ter Yde, Duinenstraat 172.

Momenteel wordt nagedacht over een nieuwe formule voor de organisatie van de wijkraden.


Agenda van de vergadering

De wijkbewoners bepalen zelf de agenda van de vergaderingen van hun wijkraad.

Iedereen kan vrij en heel het jaar door punten indienen voor de agenda van de eerstkomende wijkraad. Dit moet schriftelijk - hetzij per brief, hetzij via het e-loket – gebeuren. Doorgaans zijn er wijkraadronden in februari, juni en oktober. Ingediende agendapunten worden afgewogen op relevantie voor de wijkvergadering (melding van een losliggende straatsteen bijvoorbeeld kan via een signaalkaart worden doorgegeven). Ingediende punten die niet op de agenda komen, krijgen sowieso nog voor de vergadering een antwoord toegestuurd.

Elke wijkbewoner krijgt een uitnodiging met de agenda van de wijkraad in zijn/haar brievenbus.


Verslagen wijkraden

Bekijk hier alle verslagen van de voorbije wijkraden.


De wijkraden zijn een tussenniveau in het plaatselijke democratische bestel. In de vroegere gemeenten (die van voor de fusies van 1971 en 1976), en vooral dan in kleine gemeenten zoals Zandvoorde en Stene, was de band tussen het gemeentebestuur en de bevolking altijd heel hecht. Met de schaalvergroting naar 'Groot-Oostende' vreesden velen dat dit nauwe contact verloren zou gaan. Vandaar dat de Gemeenteraad op 25 juni 1971 besliste om wijkraden op te richten, aanvankelijk alleen voor de vroegere gemeenten Stene en Zandvoorde en voor de wat afgelegen wijken Vuurtoren, Mariakerke en Raversijde. Pas op 20 oktober 1978 besliste de Gemeenteraad om ook voor het stadscentrum twee wijkraden op te richten.

In zijn vergadering van 24 februari 1995 besliste de Gemeenteraad om de wijkraden en het wijkradenreglement grondig te hervormen. De allerbelangrijkste nieuwe bepaling was ongetwijfeld dat voortaan iedereen de vergaderingen van zijn of haar wijkraad kon bijwonen en actief kon deelnemen aan de discussies en gesprekken. Voorheen waren de wijkraden gesloten vergaderingen van mensen die door de politieke partijen aangeduid werden. Vanaf 1995 kreeg de bevolking met andere woorden rechtstreeks inspraak; en dat betekent eigenlijk vooral goed met elkaar praten en goed naar elkaar luisteren.